Luật 11/2003/QH11
Trích yếu: về tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
Lĩnh vực:  Chưa xác định
CQBH:  Quốc hội 
Ngày ban hành: 26-11-2003
Có hiệu lực từ: 10-12-2003
Hiệu lực: Còn hiệu lực
File văn bản gốc:
LTC_2003
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ vào văn bản này:
Quyết định 1231/QĐ-UBND
Quyết định 2234/QĐ-UBND
Nghị quyết 18/2010/NQ-HĐND
Quyết định 1589/QĐ-UBND
Quyết định 2639/QĐ-UBND
Quyết định 923/QĐ-UBND
Quyết định 2745/QĐ-UBND
Quyết định 2746/QĐ-UBND
Quyết định 1389/2006/QĐ-UBND
Quyết định 1788/QĐ-UBND
Nghị quyết 62/NQ-HĐND
Quyết định 407/QĐ-UBND
Quyết định 2008/QĐ-UBND
Quyết định 1908/2006/QĐ-UBND
Quyết định 1616/QĐ-UBND
Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết 24/NQ-HĐND
Quyết định 1393/2006/QĐ-UBND
Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND
Quyết định 2291/QĐ-UBND
Quyết định 41/2007/QĐ-UBND
Quyết định 1336/QĐ-UBND
Quyết định 2015/QĐ-UBND
Quyết định 1284/2006/QĐ-UBND
Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND
Nghị quyết 32/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND
Quyết định 419/2006/QĐ-UBND
Quyết định 19/2009/QĐ-UBND
Nghị quyết 05/2010/NQ-HĐND
Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND
Quyết định 2067/QĐ-UBND
Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND
Quyết định 2924/QĐ-UBND
Quyết định 629/QĐ-UBND
Quyết định 27/2010/QĐ-UBND
Quyết định 3292/QĐ-UBND
Nghị quyết 67/NQ-HĐND
Quyết định 1757/QĐ-UBND
Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND
Quyết định 1888/QĐ-UBND
Quyết định 2257/QĐ-UBND
Nghị quyết 26/2009/NQ-HĐND
Quyết định 901/QĐ-UBND
Nghị quyết 13/2009/NQ-HĐND
Quyết định 30/2010/QĐ-UBND
Quyết định 431/QĐ-UBND
Nghị quyết 21/2007/NQ-HĐND
Nghị quyết 36/NQ-HĐND
Quyết định 2013/QĐ-UBND
Quyết định 29/2010/QĐ-UBND
Quyết định 1098/QĐ-UBND
Quyết định 426/QĐ-UBND
Quyết định 729/QĐ-UBND
Quyết định 1207/QĐ-UBND
Quyết định 823/QĐ-UBND
Quyết định 2011/QĐ-UBND
Nghị quyết 23/2009/NQ-HĐND
Quyết định 08/2010/QĐ-UBND
Quyết định 1981/QĐ-UBND
Nghị quyết 25/2009/NQ-HĐND
Quyết định 2641/QĐ-UBND
Quyết định 3293/QĐ-UBND
Nghị quyết 29/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 06/2006/NQ-HĐND
Quyết định 22/2007/QĐ-UBND
Quyết định 1957/QĐ-UBND
Nghị quyết 70/NQ-HĐND
Quyết định 419/QĐ-UBND
Nghị quyết 10/2007/NQ-HÐND
Quyết định 673/2006/QĐ-UBND
Nghị quyết 28/NQ-HĐND
Quyết định 471/QĐ-UBND
Nghị quyết 115/2006/NQ-HĐND
Quyết định 858/QĐ-UBND
Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND
Quyết định 1595/QĐ-UBND
Quyết định 02/2010/QĐ-UBND
Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND
Quyết định 1787/QĐ-UBND
Quyết định 1591/QĐ-UBND
Quyết định 469/QĐ-UBND
Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết 01/NQ-HĐND
Quyết định 2235/QĐ-UBND
Quyết định 02/2009/QĐ-UBND
Quyết định 412/QĐ-UBND
Quyết định 967/2006/QĐ-UBND
Quyết định 559/QĐ-UBND
Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND
Quyết định 1090/QĐ-UBND
Quyết định 3072/2006/QĐ-UBND
Quyết định 793/2007/QĐ-UBND
Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐND
Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND
Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND
Quyết định 1785/QĐ-UBND
Quyết định 2511/QĐ-UBND
Quyết định 01/2011/QĐ-UBND
Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND
Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND
Công văn 4892/UBND-TMXDCB
Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND
Quyết định 2637/QĐ-UBND
Nghị quyết 88/2006/NQ-HĐND
Quyết định 754/QĐ-UBND
Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 75/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết 68/NQ-HĐND
Quyết định 432/QĐ-UBND
Quyết định 2001/QĐ-UBND
Quyết định 775/QĐ-UBND
Quyết định 338/QĐ-UBND
Quyết định 512/QĐ-UBND
Nghị quyết 19/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 13/2010/NQ-HĐND
Quyết định 06/2009/QĐ-UBND
Quyết định 615/QĐ-UBND
Quyết định 373/QĐ-UBND
Nghị quyết 12/2006/NQ-HĐND
Quyết định 1995/QĐ-UBND
Quyết định 15/2010/QĐ-UBND
Quyết định 02/2011/QĐ-UBND
Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND
Quyết định 20/2007/QĐ-UBND
Quyết định 05/2008/QĐ-UBND
Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐND
Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND
Nghị quyết 09/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐND
Nghị quyết 68/2010/NQ-HĐND
Quyết định 40/2007/QĐ-UBND
Nghị quyết 08/2006/NQ-HĐND
Quyết định 01/2010/QĐ-UBND
Quyết định 2911/QĐ-UBND
Quyết định 2642/QĐ-UBND
Quyết định 18/2007/QĐ-UBND
Quyết định 08/2009/QĐ-UBND
Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND
Nghị quyết 61/NQ-HĐND
Quyết định 2290/2006/QĐ-UBND
Quyết định 2339/QĐ-UBND
Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND
Quyết định 922/QĐ-UBND
Quyết định 1503/QĐ-UBND
Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND
Quyết định 1355/QĐ-UBND
Quyết định 1519/QĐ-UBND
Nghị quyết 102/2006/NQ-HĐND
Quyết định 584/QĐ-UBND
Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND
Nghị quyết 08/2006/NQ-HĐND
Quyết định 03/2009/QĐ-UBND
Nghị quyết 21/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 91/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết 82/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết 100/2006/NQ-HĐND
Quyết định 1006/QĐ-UBND
Quyết định 776/QĐ-UBND
Quyết định 213/QĐ-UBND
Quyết định 859/QĐ-UBND
Nghị quyết 13/2010/NQ-HĐND
Quyết định 1004/QĐ-UBND
Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND
Quyết định 1849/2006/QĐ-UBND
Nghị quyết 06/2011/NQ-HĐND
Nghị quyết 06/2006/NQ-HĐND
Quyết định 25/2010/QĐ-UBND
Quyết định 23/2007/QĐ-UBND
Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND
Nghị quyết 15/2010/NQ-HĐND
Quyết định 1335/QĐ-UBND
Quyết định 34/2007/QĐ-UBND
Quyết định 14/2010/QĐ-UBND
Quyết định 1230/QĐ-UBND
Nghị quyết 23/2009/NQ-HĐND
Quyết định 264/QĐ-UBND
Quyết định 2002/QĐ-UBND
Quyết định 559/QĐ-UBND
Quyết định 1803/QĐ-UBND
Quyết định 14/2007/QĐ-UBND
Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND
Quyết định 2012/QĐ-UBND
Quyết định 420/QĐ-UBND
Quyết định 647/QĐ-UBND
Quyết định 1380/QĐ-UBND
Quyết định 759/QĐ-UBND
Quyết định 32/2007/QĐ-UBND
Nghị quyết 07/2009/NQ-HĐND
Quyết định 1821/QĐ-UBND
Quyết định 2014/QĐ-UBND
Quyết định 2647/QĐ-UBND
Nghị quyết 14/2010/NQ-HĐND
Quyết định 33/2007/QĐ-UBND
Nghị quyết 21/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 07/2006/NQ-HĐND
Quyết định 730/QĐ-UBND
Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND
Quyết định 1108/QĐ-UBND
Nghị quyết 19/2009/NQ-HĐND
Quyết định 1446/QĐ-UBND
Quyết định 2225/2006/QĐ-UBND
Quyết định 2923/QĐ-UBND
Nghị quyết 15/2009/NQ-HĐND
Quyết định 545/2007/QĐ-UBND
Nghị quyết 25/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND
Quyết định 386/QĐ-UBND
Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND
Quyết định 857/QĐ-UBND
Quyết định 342/2006/QĐ-UBND
Quyết định 1675/QĐ-UBND
Quyết định 939/QĐ-UBND
Quyết định 2005/QĐ-UBND
Quyết định 886/QĐ-UBND
Quyết định 06/2007/QĐ-UBND
Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND
Quyết định 28/2010/QĐ-UBND
Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND
Quyết định 2469/2006/QĐ-UBND
Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 80/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND
Quyết định 839/QĐ-UBND
Quyết định 2175/QĐ-UBND
Quyết định 2598/QĐ-UBND
Quyết định 07/2010/QĐ-UBND
Nghị quyết 11/NQ-HĐND
Quyết định 3092/QĐ-UBND
Công văn 4891/UBND-TMXDCB
Quyết định 751/QĐ-UBND
Nghị quyết 07/2009/NQ-HĐND
Quyết định 14/2008/QĐ-UBND
Quyết định 2238/QĐ-UBND
Nghị quyết 85/2006/NQ-HĐND
Quyết định 1783/QĐ-UBND
Nghị quyết 07/2006/NQ-HĐND
Quyết định 2638/QĐ-UBND
Quyết định 728/QĐ-UBND
Quyết định 1846/2006/QĐ-UBND
Quyết định 421/QĐ-UBND
Nghị quyết 101/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết 120/2006/NQ-HĐND
Quyết định 2160/QĐ-UBND
Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐND
Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND
Nghị quyết 14/2010/NQ-HĐND
Quyết định 1786/QĐ-UBND
Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND
Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND
Quyết định 2134/2007/QĐ-UBND
Quyết định 2307/QĐ-UBND
Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND
Quyết định 1765/QĐ-UBND
Quyết định 13/2008/QĐ-UBND
Nghị quyết 76/2006/NQ-HĐND
Quyết định 1342/QĐ-UBND
Quyết định 42/QĐ-UBND
Quyết định 3008/QĐ-UBND
Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND
Quyết định 04/2008/QĐ-UBND
Nghị quyết 07/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND
Quyết định 1923/QĐ-UBND
Quyết định 06/2008/QĐ-UBND
Quyết định 1597/QĐ-UBND
Quyết định 2743/QĐ-UBND
Quyết định 2211/2006/QĐ-UBND
Nghị quyết 30/2009/NQ-HĐND
Quyết định 1229/QĐ-UBND
Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND
Quyết định 684/QĐ-UBND
Nghị quyết 86/2006/NQ-HĐND
Quyết định 1445/QĐ-UBND
Quyết định 13/2010/QĐ-UBND
Nghị quyết 31/2009/NQ-HĐND
Quyết định 1165/QĐ-UBND
Quyết định 10/2010/QĐ-UBND
Quyết định 1993/QĐ-UBND
Nghị quyết 11/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết 17/2007/NQ-HĐND
Nghị quyết 34/NQ-HĐND
Quyết định 1390/2006/QĐ-UBND
Quyết định 2010/QĐ-UBND
Công văn 4893/UBND-TMXDCB
Nghị quyết 144/NQ-HĐND
Nghị quyết 116/2006/NQ-HĐND
Quyết định 72/2006/QĐ-UBND
Quyết định 1394/2006/QĐ-UBND
Nghị quyết 84/2006/NQ-HĐND
Quyết định 04/QĐ-UBND
Nghị quyết 32/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND
Quyết định 280/2007/QĐ-UBND
Quyết định 2922/QĐ-UBND
Nghị quyết 21/2009/NQ-HĐND
Quyết định 2748/QĐ-UBND
Nghị quyết 15/2009/NQ-HĐND
Quyết định 427/QĐ-UBND
Quyết định 2403/QĐ-UBND
Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐND
Quyết định 2925/QĐ-UBND
Quyết định 1958/QĐ-UBND
Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND
Quyết định 20/2010/QĐ-UBND
Nghị quyết 11/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết 03/NQ-HĐND
Nghị quyết 22/2007/NQ-HĐND
Quyết định 1916/QĐ-UBND
Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND
Quyết định 1660/QĐ-UBND
Quyết định 2386/QĐ-UBND
Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND
Nghị quyết 27/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND
Quyết định 1391/2006/QĐ-UBND
Quyết định 855/QĐ-UBND
Quyết định 372/QĐ-UBND
Quyết định 03/2008/QĐ-UBND
Quyết định 09/2010/QĐ-UBND
Quyết định 2004/QĐ-UBND
Nghị quyết 63/NQ-HĐND
Quyết định 1293/QĐ-UBND
Nghị quyết 89/2006/NQ-HĐND
Quyết định 2597/QĐ-UBND
Quyết định 2024/QĐ-UBND
Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND
Quyết định 1789/QĐ-UBND
Quyết định 422/QĐ-UBND
Quyết định 2006/QĐ-UBND
Quyết định 430/QĐ-UBND
Quyết định 1686/QĐ-UBND
Nghị quyết 07/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND
Quyết định 968/QĐ-UBND
Nghị quyết 09/2006/NQ-HĐND
Quyết định 428/QĐ-UBND
Quyết định 727/QĐ-UBND
Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND
Quyết định 1205/2006/QĐ-UBND
Quyết định 2025/QĐ-UBND
Quyết định 1310/QĐ-UBND
Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐND
Quyết định 2306/QĐ-UBND
Nghị quyết 145/2007/NQ-HĐND
Quyết định 964/QĐ-UBND
Công văn 1001/UBND-TCĐT
Quyết định 1590/QĐ-UBND
Quyết định 35/2007/QĐ-UBND
Quyết định 3295/QĐ-UBND
Quyết định 2728/QĐ-UBND
Quyết định 2887/QĐ-UBND
Quyết định 1483/QĐ-UBND
Quyết định 484/QĐ-UBND
Quyết định 431/QĐ-UBND
Nghị quyết 114/2006/NQ-HĐND
Quyết định 2619/QĐ-UBND
Quyết định 2016/QĐ-UBND
Nghị quyết 24/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 69/NQ-HĐND
Quyết định 2618/QĐ-UBND
Quyết định 37/2007/QĐ-UBND
Quyết định 2258/QĐ-UBND
Nghị quyết 18/NQ-HĐND
Quyết định 752/QĐ-UBND
Nghị quyết 18/2010/NQ-HĐND
Nghị quyết 64/NQ-HĐND
Nghị quyết 08/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết 98/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND
Quyết định 1804/2006/QĐ-UBND
Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND
Quyết định 2725/QĐ-UBND
Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 16/2009/NQ-HĐND
Quyết định 1142/QĐ-UBND
Quyết định 1122/QĐ-UBND
Quyết định 976/QĐ-UBND
Quyết định 859/QĐ-UBND
Nghị quyết 17/2007/NQ-HĐND
Quyết định 3268/QĐ-UBND
Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND
Quyết định 13/2007/QĐ-UBND
Quyết định 2212/2006/QĐ-UBND
Quyết định 1791/QĐ-UBND
Nghị quyết 132/2007/NQ- HĐND
Nghị quyết 09/2011/NQ-HĐND
Nghị quyết 129/2007/NQ-HĐND
Quyết định 2617/QĐ-UBND
Quyết định 415/QĐ-UBND
Quyết định 2413/QĐ-UBND
Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND
Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND
Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND
Quyết định 1922/QĐ-UBND
Nghị quyết 25/2009/NQ-HĐND
Quyết định 1957/QĐ-UBND
Quyết định 451/QĐ-UBND
Quyết định 361/QĐ-UBND
Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND
Quyết định 2246/QĐ-UBND
Quyết định 06/2011/QĐ-UBND
Nghị quyết 07/2010/NQ-HĐND
Quyết định 1605/QĐ-UBND
Quyết định 1672/2006/QĐ-UBND
Quyết định 2749/QĐ-UBND
Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND
Quyết định 2356/2006/QĐ-UBND
Quyết định 07/2010/QĐ-UBND
Quyết định 1776/QĐ-UBND
Nghị quyết 06/NQ-HĐND
Quyết định 2160/QĐ-UBND
Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND
Quyết định 1594/QĐ-UBND
Nghị quyết 83/2006/NQ-HĐND
Quyết định 2325/QĐ-UBND
Quyết định 1008/QĐ-UBND
Nghị quyết 23/2007/NQ-HĐND
Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐND
Quyết định 2279/QĐ-UBND
Quyết định 07/2008/QĐ-UBND
Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND
Quyết định 12/2010/QĐ-UBND
Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 10/2006/NQ-HĐND
Quyết định 01/2007/QĐ-UBND
Quyết định 1624/QĐ-UBND
Quyết định 434/QĐ-UBND
Quyết định 16/2009/QĐ-UBND
Quyết định 12/2007/QĐ-UBND
Quyết định 2009/QĐ-UBND
Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND
Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND
Quyết định 17/QĐ-UBND
Quyết định 22/2009/QĐ-UBND
Quyết định 1784/2006/QĐ-UBND
Nghị quyết 05/2011/NQ-HĐND
Quyết định 11/2010/QĐ-UBND
Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND
Quyết định 2245/QĐ-UBND
Quyết định 1397/2006/QĐ-UBND
Quyết định 31/2010/QĐ-UBND
Quyết định 646/2007/QĐ-UBND
Nghị quyết 13/2010/NQ-HĐND
Quyết định 2635/QĐ-UBND
Quyết định 3294/QĐ-UBND
Quyết định 2560/QĐ-UBND
Quyết định 2048/QĐ-UBND
Quyết định 03/QĐ-UBND
Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND
Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND
Quyết định 262/QĐ-UBND
Quyết định 13/2009/QĐ-UBND
Nghị quyết 23/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND
Quyết định 943/QĐ-UBND
Quyết định 1805/2006/QĐ-UBND
Quyết định 1232/QĐ-UBND
Nghị quyết 16/NQ-HĐND
Nghị quyết 142/2007/NQ-HĐND
Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND
Quyết định 2338/QĐ-UBND
Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND
Quyết định 2116/2006/QĐ-UBND
Quyết định 509/QĐ-UBND
Quyết định 36/2007/QĐ-UBND
Nghị quyết 12/NQ-HĐND
Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND
Quyết định 21/2007/QĐ-UBND
Nghị quyết 08/2010/NQ-HĐND
Quyết định 2640/QĐ-UBND
Nghị quyết 02/NQ-HĐND
Quyết định 1229/2006/QĐ-UBND
Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND
Quyết định 754/QĐ-UBND
Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND
Quyết định 1382/QĐ-UBND
Nghị quyết 65/NQ-HĐND
Quyết định 2998/QĐ-UBND
Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND
Nghị quyết 01/NQ-HĐND
Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND
Quyết định 1416/QĐ-UBND
Nghị quyết 09/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết 24/2009/NQ-HĐND
Quyết định 900/QĐ-UBND
Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND
Nghị quyết 15/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 90/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết 08/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND
Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 11/NQ-HĐND
Quyết định 2754/QĐ-UBND
Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND
Quyết định 1802/2006/QĐ-UBND
Nghị quyết 15/2010/NQ-HĐND
Quyết định 489/QĐ-UBND
Quyết định 1661/QĐ-UBND
Nghị quyết 15/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND
Quyết định 16/2007/QĐ-UBND
Quyết định 442/QĐ-UBND
Quyết định 1334/QĐ-UBND
Nghị quyết 07/2011/NQ-HĐND
Quyết định 845/2007/QĐ-UBND
Nghị quyết 99/2006/NQ-HĐND
Quyết định 09/2009/QĐ-UBND
Nghị quyết 86/2006/NQ-HĐND
Quyết định 38/2007/QĐ-UBND
Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND
Quyết định 2404/QĐ-UBND
Quyết định 1092/QĐ-UBND
Quyết định 429/QĐ-UBND
Quyết định 18/2009/QĐ-UBND
Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND
Quyết định 1529/QĐ-UBND
Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND
Quyết định 776/QĐ-UBND
Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND
Nghị quyết 66/NQ-HĐND
Quyết định 1350/QĐ-UBND
Nghị quyết 04/NQ-HĐND
Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND
Quyết định 2039/2006/QĐ-UBND
Quyết định 2742/QĐ-UBND
Quyết định 462/QĐ-UBND
Nghị quyết 31/2009/NQ-HĐND
Quyết định 214/QĐ-UBND
Quyết định 2007/QĐ-UBND
Quyết định 2100/2006/QĐ-UBND
Quyết định 730/QĐ-UBND
Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND
Quyết định 1608/2006/QĐ-UBND
Quyết định 06/2010/QĐ-UBND
Quyết định 1650/QĐ-UBND
Nghị quyết 60/NQ-HĐND
Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND
Quyết định 10/2009/QĐ-UBND
Quyết định 1912/2006/QĐ-UBND
Nghị quyết 64/NQ-HĐND
Quyết định 2236/2006/QĐ-UBND
Quyết định 1382/QĐ-UBND
Nghị quyết 01/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 15/2010/NQ-HĐND
Quyết định 2688/QĐ-UBND
Nghị quyết 25/2009/NQ-HĐND
Quyết định 237/2006/QĐ-UBND
Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 14/2010/NQ-HĐND
Quyết định 20/2009/QĐ-UBND
Quyết định 1363/QĐ-UBND
Quyết định 2915/QĐ-UBND
Nghị quyết 89/2006/NQ-HĐND
Quyết định 24/2010/QĐ-UBND
Quyết định 2337/QĐ-UBND
Quyết định 425/QĐ-UBND
Quyết định 02/2010/QĐ-UBND
Quyết định 1811/2006/QĐ-UBND
Quyết định 1592/QĐ-UBND
Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND
Nghị quyết 12/2009/NQ-HĐND
Quyết định 529/QĐ-UBND
Nghị quyết 22/2010/NQ-HĐND
Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND
Quyết định 17/2009/QĐ-UBND
Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND
Quyết định 969/QĐ-UBND
Quyết định 05/2009/QĐ-UBND
Nghị quyết 06/2010/NQ-HĐND
Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND
Quyết định 1991/QĐ-UBND
Nghị quyết 98/2006/NQ-HĐND
Quyết định 679/QĐ-UBND
Quyết định 2724/QĐ-UBND
Nghị quyết 04/2011/NQ-HĐND
Nghị quyết 16/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND
Quyết định 2921/QĐ-UBND
Nghị quyết 33/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 128/2007/NQ-HĐND
Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 41/2010/NQ-HĐND
Quyết định 1396/2006/QĐ-UBND
Quyết định 2916/QĐ-UBND
Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết 101/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND
Quyết định 2372/QĐ-UBND
Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND
Quyết định 1820/QĐ-UBND
Nghị quyết 18/2007/NQ-HĐND
Quyết định 753/QĐ-UBND
Quyết định 1389/QĐ-UBND
Quyết định 2131/QĐ-UBND
Quyết định 433/QĐ-UBND
Quyết định 2066/QĐ-UBND
Nghị quyết 09/NQ-HĐND
Quyết định 851/2006/QĐ-UBND
Quyết định 623/2006/QĐ-UBND
Quyết định 1598/QĐ-UBND
Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND
Quyết định 2479/2007/QĐ-UBND
Quyết định 2918/QĐ-UBND
Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND
Quyết định 498/2006/QĐ-UBND
Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND
Quyết định 1192/QĐ-UBND
Nghị quyết 24/2009/NQ-HĐND
Quyết định 423/QĐ-UBND
Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND
Quyết định 1941/2006/QĐ-UBND
Nghị quyết 11/NQ-HĐND
Quyết định 1606/QĐ-UBND
Quyết định 424/QĐ-UBND
Quyết định 17/2007/QĐ-UBND
Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND
Nghị quyết 35/NQ-HĐND
Nghị quyết 03/NQ-HĐND
Quyết định 1196/QĐ-UBND
Quyết định 483/QĐ-UBND
Quyết định 14/2009/QĐ-UBND
Quyết định 19/2007/QĐ-UBND
Quyết định 12/2009/QĐ-UBND
Quyết định 2407/QĐ-UBND
Quyết định 1756/QĐ-UBND
Nghị quyết 02/NQ-HĐND
Nghị quyết 87/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND
Quyết định 03/2010/QĐ-UBND
Nghị quyết 43/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết 15/2010/NQ-HĐND
Quyết định 1676/QĐ-UBND
Quyết định 1413/QĐ-UBND
Quyết định 1986/QĐ-UBND
Quyết định 1057/QĐ-UBND
Nghị quyết 26/2009/NQ-HĐND
Quyết định 1412/QĐ-UBND
Quyết định 1803/2006/QĐ-UBND
Nghị quyết 05/2010/NQ-HĐND
Quyết định 05/2011/QĐ-UBND
Quyết định 31/2007/QĐ-UBND
Quyết định 23/2010/QĐ-UBND
Quyết định 1173/QĐ-UBND
Nghị quyết 131/2007/NQ-HĐND
Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND
Quyết định 2595/QĐ-UBND
Nghị quyết 121/2006/NQ-HĐND
Quyết định 234/QĐ-UBND
Quyết định 03/2009/QĐ-UBND
Quyết định 1606/QĐ-UBND
Quyết định 1577/QĐ-UBND
Quyết định 908/QĐ-UBND
Quyết định 16/2010/QĐ-UBND
Công văn 4890/UBND-TMXDCB
Nghị quyết 123/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết 12/NQ-HĐND
Nghị quyết 06/NQ-HĐND
Quyết định 1292/QĐ-UBND
Quyết định 528/QĐ-UBND
Quyết định 01/2010/QĐ-UBND
Quyết định 04/2009/QĐ-UBND
Quyết định 1894/QĐ-UBND
Quyết định 26/2010/QĐ-UBND
Quyết định 22/2010/QĐ-UBND
Quyết định 647/QĐ-UBND
Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND
Nghị quyết 07/NQ-HĐND
Quyết định 2602/2006/QĐ-UBND
Quyết định 2888/QĐ-UBND
Quyết định 11/2009/QĐ-UBND
Quyết định 1596/QĐ-UBND
Nghị quyết 85/2006/NQ-HĐND
Quyết định 3204/QĐ-UBND
Quyết định 1645/QĐ-UBND
Nghị quyết 24/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 04/2010/NQ-HĐND
Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND
Quyết định 264/2006/QĐ-UBND
Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 96/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết 22/2007/NQ-HĐND
Quyết định 1982/QĐ-UBND
Nghị quyết 10/2011/NQ-HĐND
Nghị quyết 07/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết 10/NQ-HĐND
Quyết định 05/2010/QĐ-UBND
Quyết định 1005/QĐ-UBND
Quyết định 17/2010/QĐ-UBND
Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND
Quyết định 2251/2006/QĐ-UBND
Quyết định 1593/QĐ-UBND
Quyết định 1408/QĐ-UBND
Quyết định 04/2009/QĐ-UBND
Nghị quyết 16/NQ-HĐND
Quyết định 3203/QĐ-UBND
Quyết định 1206/QĐ-UBND
Nghị quyết 65/2010/NQ-HĐND
Quyết định 255/QĐ-UBND
Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND
Quyết định 2354/QĐ-UBND
Quyết định 1814/QĐ-UBND
Nghị quyết 03/2011/NQ-HĐND
Quyết định 1567/QĐ-UBND
Nghị quyết 45/2006/NQ-HĐND
Quyết định 1784/QĐ-UBND
Quyết định 32/2010/QĐ-UBND
Nghị quyết 67/2010/NQ-HĐND
Nghị quyết 10/2006/NQ-HĐND
Quyết định 3085/QĐ-UBND
Quyết định 982/QĐ-UBND
Quyết định 2622/QĐ-UBND
Quyết định 17/QĐ-UBND
Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND
Quyết định 02/2009/QĐ-UBND
Quyết định 2364/2006/QĐ-UBND
Quyết định 2744/QĐ-UBND
Quyết định 1365/2006/QĐ-UBND
Quyết định 2130/QĐ-UBND
Quyết định 18/2010/QĐ-UBND
Nghị quyết 01/2009/NQ-HĐND
Quyết định 23/2009/QĐ-UBND
Quyết định 1454/QĐ-UBND
Nghị quyết 08/2010/NQ-HĐND
Quyết định 344/QĐ-UBND
Quyết định 666/2006/QĐ-UBND
Quyết định 1782/2006/QĐ-UBND
Nghị quyết 42/NQ-HĐND
Quyết định 30/2007/QĐ-UBND
Quyết định 3237/QĐ-UBND
Quyết định 2129/QĐ-UBND
Quyết định 1392/2006/QĐ-UBND
Quyết định 10/2008/QĐ-UBND
Nghị quyết 14/2009/NQ-HĐND
Quy chế phối hợp 558/QCPH/UBND-UBMTTQ
Quyết định 1790/QĐ-UBND
Nghị quyết 43/2010/NQ-HĐND
Nghị quyết 81/2006/NQ-HĐND
Nghị quyết 122/2006/NQ-HĐND
Quyết định 2596/QĐ-UBND
Quyết định 2768/QĐ-UBND
Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND
Quyết định 470/QĐ-UBND
Nghị quyết 14/2010/NQ-HĐND
Nghị quyết 68/NQ-HĐND
Nghị quyết 23/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 66/2010/NQ-HĐND
Nghị quyết 79/2006/NQ-HĐND
Quyết định 435/QĐ-UBND
Nghị quyết 11/NQ-HĐND
Quyết định 2039/QĐ-UBND
Quyết định 19/2010/QĐ-UBND
Quyết định 1533/QĐ-UBND
Quyết định 21/2010/QĐ-UBND
Trang
23,821,764 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner