Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 37           Năm 2019 Ngày 11 tháng 11 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
05-11-2019 Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 02
08-11-2019 Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 07
08-11-2019 Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre. 21