"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 166 văn bản được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2017 Quyết định số 71/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
28-12-2017 Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
26-12-2017 Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND ngày 24/4/2007 của UBND tỉnh Bến Tre về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2007/CT-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
26-12-2017 Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh, Phó Chánh Thanh tra các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
26-12-2017 Quyết định số 69/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre.
26-12-2017 Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.
20-12-2017 Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 và nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất những năm trước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
19-12-2017 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2016-2021.
19-12-2017 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2016-2021.
19-12-2017 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2016-2021.
19-12-2017 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại – khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
19-12-2017 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2016-2021.
19-12-2017 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại kết quả giám sát việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện và việc triển khai Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020.
19-12-2017 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về chủ trương thanh toán nợ các công trình ủa huyện và hỗ trợ các xã, thị trấn thanh toán nợ xây dựng cơ bản trước ngày 31 tháng 12 năm 2014.
15-12-2017 Nghị quyết số 03/2017NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Mỏ Cày Bắc giai đoạn 2016 - 2020.
15-12-2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về việc bổ sung danh mục công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 - 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước huyện Mỏ Cày Bắc.
15-12-2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước huyện Mỏ Cày Bắc năm 2018.
13-12-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về định mức, cơ cấu nguồn vốn thuộc ngân sách cấp huyện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện Mỏ Cày Nam giai đoạn 2016-2020.
13-12-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước huyện Mỏ Cày Nam giai đoạn 2016-2020.
13-12-2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về kế hoạch đầu tư công huyện Châu Thành năm 2018.
Chuyển tới trang:  /9     Số văn bản mỗi trang: 
20,896,127 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner