"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2009           Tất cả các cơ quan ban hành           Kế hoạch
Danh sách 26 Kế hoạch do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2009 Kế hoạch số 5630/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh tuyên truyền công tác giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân năm 2010.
16-11-2009 Kế hoạch số 4863/KH-BTC của Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần II - Tuần lễ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre lần thứ X - năm 2010.
16-11-2009 Kế hoạch số 4889/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của các cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
04-11-2009 Kế hoạch số 4670/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường.
27-10-2009 Kế hoạch số 4498/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng kết mô hình xã điểm công tác hòa giải; phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hộ tịch.
06-10-2009 Kế hoạch số 4155/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh vận động phát hành trái phiếu kho bạc năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
30-09-2009 Kế hoạch số 4043/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
25-09-2009 Kế hoạch số 3966/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2009-2010.
01-09-2009 Kế hoạch số 3580/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
24-07-2009 Kế hoạch số 2991/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng.
22-07-2009 Kế hoạch số 2963/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 17 về kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010 và hướng đến năm 2020.
06-07-2009 Kế hoạch số 2650/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
15-06-2009 Kế hoạch số 2274/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện “Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre giai đoạn năm 2008 đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” trong giai đoạn 2009 đến năm 2010.
08-06-2009 Kế hoạch số 2159/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết và các kết luận tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X).
08-06-2009 Kế hoạch số 2161/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phát động thi đua thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
29-05-2009 Kế hoạch số 1994/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 160/2008/QĐ-TTg về “Chiến lược tổng thể và chính sách bảo hộ sản xuất công nghiệp đến năm 2020".
22-05-2009 Kế hoạch số 1893/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ theo chủ đề năm 2009.
09-04-2009 Kế hoạch số 1187/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2009.
01-04-2009 Kế hoạch số 1094/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bến Tre đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 giai đoạn 2009-2010.
13-03-2009 Kế hoạch số 801/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 165/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21- CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
23,966,168 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner