"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2016           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 283 văn bản được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2016 Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
21-12-2016 Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
21-12-2016 Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Khung giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
21-12-2016 Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ sử dụng cảng cá, dịch vụ sử dụng bến, bãi tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
21-12-2016 Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt, sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
20-12-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, giai đoạn 2016-2020.
20-12-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về thực hiện phong trào “Đồng khởi mới” khắc phục ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, giai đoạn 2016-2020.
20-12-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, giai đoạn 2016-2020.
20-12-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Mỏ Cày Bắc năm 2017.
20-12-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
20-12-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam về nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, giai đoạn 2016-2020.
20-12-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Bắc về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước huyện Mỏ Cày Bắc năm 2017.
20-12-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016.
20-12-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Mỏ Cày Nam thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, giai đoạn 2016-2020.
20-12-2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về danh mục công trình và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017.
20-12-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Châu Thành về việc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét, cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện.
19-12-2016 Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
16-12-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước huyện Chợ Lách năm 2017.
16-12-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về việc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét, cho ý kiến, điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước huyện và vốn sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường huyện Chợ Lách năm 2017.
16-12-2016 Nghị quyết số 209/NQ-HĐND của HĐND huyện Chợ Lách về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.
Chuyển tới trang:  /15     Số văn bản mỗi trang: 
23,817,475 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner