"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 105 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2018 Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bến Tre.
19-12-2018 Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
19-12-2018 Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 và nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp những năm trước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
07-12-2018 Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2019.
07-12-2018 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2019.
07-12-2018 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định về chính sách thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
07-12-2018 Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
07-12-2018 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một phần Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
07-12-2018 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
07-12-2018 Nghị quyết số 19/2018/NQ-NĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ học phí đối với sinh viên hệ chính quy chuyên ngành y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng của tỉnh Bến Tre.
07-12-2018 Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
07-12-2018 Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
07-12-2018 Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.
07-12-2018 Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, khóa IX.
07-12-2018 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2019.
07-12-2018 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2019.
07-12-2018 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2017.
07-12-2018 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2019.
07-12-2018 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019.
07-12-2018 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Kế hoạch phân bổ biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Bến Tre năm 2019.
Chuyển tới trang:  /6     Số văn bản mỗi trang: 
23,817,619 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner