"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2014           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 378 văn bản được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
31-12-2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
31-12-2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
30-12-2014 Quyết định số 2690/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố bổ sung Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
30-12-2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
29-12-2014 Quyết định số 2677/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1802/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
26-12-2014 Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Đại năm 2015.
26-12-2014 Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện Bình Đại năm 2015.
26-12-2014 Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước huyện Bình Đại năm 2015.
26-12-2014 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015.
26-12-2014 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về công tác giám sát phòng, chống tham nhũng năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện Khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016.
26-12-2014 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.
26-12-2014 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2015, giá lúa thu nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014 trở về trước và giá lúa thu nợ thuế nhà, đất năm 2011 trở về trước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
26-12-2014 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
25-12-2014 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Uỷ viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016.
25-12-2014 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc miễn nhiệm Hội thẩm Toà án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016.
25-12-2014 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc miễn nhiệm Hội thẩm Toà án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016.
25-12-2014 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016.
25-12-2014 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016.
25-12-2014 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của HĐND huyện Bình Đại về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016.
Chuyển tới trang:  /19     Số văn bản mỗi trang: 
23,974,110 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner