"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 11 + 12           Năm 2006 Ngày 01 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
22-11-2006 Chỉ thị số 24/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
22-11-2006 Chỉ thị số 25/2006/CT-UBND về việc cho phép tiếp tục sản xuất, kinh doanh và thả nuôi tôm sú trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 07
24-11-2006 Chỉ thị số 26/2006/CT-UBND về việc tập trung thực hiện phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá hại lúa trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 09
27-10-2006 Quyết định số 2211/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định cước vận tải hàng hoá bằng ô tô. 12
27-10-2006 Quyết định số 2212/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định cước vận tải hàng hoá bằng phương tiện cơ giới đường sông. 20
02-11-2006 Quyết định số 2225/2006/QĐ-UBND về việc ghi nợ tiền sử dụng đất. 24
03-11-2006 Quyết định số 2236/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Bến Tre” giai đoạn 2006-2010. 29
08-11-2006 Quyết định số 2251/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre kể từ năm 2007. 46
14-11-2006 Quyết định số 2290/2006/QĐ-UBND về việc thực hiện phương án khoán chi quản lý hành chính theo hướng khoán quỹ lương riêng, công việc riêng và định mức khoán chi quản lý hành chính thực hiện kể từ năm 2007. 52
15-11-2006 Quyết định số 2295/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định đơn giá vận chuyển ngang trong công trường xây dựng. 55
17-11-2006 Quyết định số 2356/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách tài chính cho việc xử lý môi trường và di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm ra khỏi nội ô thị xã Bến Tre. 60
20-11-2006 Quyết định số 2362/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định công nhận diện tích đất ở và hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 65
20-11-2006 Quyết định số 2364/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bến Tre. 68
UBND huyện Ba Tri
24-11-2006 Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND về việc họp mặt lực lượng dự bị động viên ngày 22/12/2006. 78
UBND huyện Mỏ Cày
02-10-2006 Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm của Ủy ban nhân nhân dân cấp xã trong việc Hòa giải tranh chấp đất đai. 79
14-11-2006 Quyết định số 3072/2006/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Chỉ thị số 01/2006/CT-UBND ngày 02/10/2006 của Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày. 82
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
16-11-2006 Quyết định số 2354/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Bến Tre thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 83
22-11-2006 Quyết định số 2372/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 4316/2005/QĐ-UBND ngày 15/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục phân cấp thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; xác nhận Bản đăng ký đạt chuẩn môi trường. 89
23,562,325 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner