"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 05 + 06           Năm 2006 Ngày 01 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
14-07-2006 Nghị quyết số 75/2006/NQ-HĐND bổ sung một số giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng cuối năm 2006. 05
14-07-2006 Nghị quyết số 76/2006/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2005. 10
14-07-2006 Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND về các Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 7-Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII. 12
14-07-2006 Nghị quyết số 78/2006/NQ-HĐND về phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006 - 2010. 18
14-07-2006 Nghị quyết số 79/2006/NQ-HĐND về Kế hoạch đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010 và hướng đến năm 2020. 21
14-07-2006 Nghị quyết số 80/2006/NQ-HĐND về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp và cải cách tư pháp từ nay đến tháng 6/2007. 24
Uỷ ban nhân dân tỉnh
10-07-2006 Chỉ thị số 14/2006/CT-UBND về việc đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân. 27
HĐND huyện Ba Tri
30-06-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND bổ sung chủ trương và giải pháp thực hiện Nghị quyết HĐND huyện năm 2006. 29
30-06-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Ba Tri năm 2005. 34
30-06-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND về Kế hoạch đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa giai đoạn 2006 - 2010. 36
30-06-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND về Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2006 - 2010. 38
30-06-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND về Tờ trình của UBND huyện về chuyển mục đích sử dụng đất thuộc địa giới Thị trấn Ba Tri. 40
HĐND huyện Bình Đại
30-06-2006 Nghị quyết số 114/2006/NQ-HĐND về bãi bỏ Nghị quyết trái pháp luật của HĐND xã Phú Thuận. 42
30-06-2006 Nghị quyết số 115/2006/NQ-HĐND về các Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện. 43
30-06-2006 Nghị quyết số 116/2006/NQ-HĐND về bổ sung một số chủ trương biện pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006. 45
30-06-2006 Nghị quyết số 117/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2005. 49
HĐND huyện Châu Thành
30-06-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND về việc bổ sung một số chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2006 của huyện Châu Thành. 51
30-06-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND về đề án xây dựng củng cố, nâng chất phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tiến tới xây dựng huyện đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2006-2010. 57
30-06-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân và Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành khóa IX. 59
30-06-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Châu Thành năm 2005. 70
30-06-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đai huyện Châu Thành đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015. 72
30-06-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành năm 2006. 75
HĐND huyện Chợ Lách
29-06-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND bổ sung một số giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2006. 77
29-06-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Chợ Lách năm 2005. 82
29-06-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND về việc thực hiện phương hướng nhiệm vụ Đề án dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006 - 2010 và Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2006 - 2010. 84
29-06-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 05 năm (2006 - 2010). 89
UBND huyện Giồng Trôm
21-06-2006 Quyết định số 2048/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm. 95
Hội đồng nhân dân thị xã
01-07-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về bổ sung một số biện pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2006. 114
01-07-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND về kế hoạch điều chỉnh vốn danh mục đầu tư xây dựng cơ bản phân cấp Thị xã, điều chỉnh vốn danh mục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế và điều chỉnh vốn đầu tư từ nguồn thanh lý nhà đất công năm 2006. 119
01-07-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND về thực hiện các tiêu chí đô thị loại III. 121
01-07-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thị xã Bến Tre năm 2005. 123
01-07-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND về phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch giai đoạn 2006 đến năm 2010. 126
23,834,982 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner