"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 07           Năm 2006 Ngày 20 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
18-07-2006 Chỉ thị số 15/2006/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
21-07-2006 Quyết định số 1672/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào cụm công nghiệp An Hiệp huyện Châu Thành. 08
UBND huyện Châu Thành
31-07-2006 Quyết định số 2469/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ công trình giao thông đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn huyện. 14
HĐND huyện Mỏ Cày
11-07-2006 Nghị quyết số 81/2006/NQ-HĐND về việc bổ sung phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 23
11-07-2006 Nghị quyết số 82/2006/NQ-HĐND về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến 2020. 27
11-07-2006 Nghị quyết số 83/2006/NQ-HĐND ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND, Tổ Đại biểu và Đại biểu HĐND huyện Mỏ Cày khóa IX. 30
11-07-2006 Nghị quyết số 84/2006/NQ-HĐND về việc vận động xây dựng nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và xây dựng nhà ở cho đối tượng chính sách. 39
11-07-2006 Nghị quyết số 85/2006/NQ-HĐND về việc tái lập huyện Mỏ Cày Bắc và huyện Mỏ Cày Nam. 41
11-07-2006 Nghị quyết số 86/2006/NQ-HĐND về phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. 43
11-07-2006 Nghị quyết số 87/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách huyện Mỏ Cày năm 2005. 46
11-07-2006 Nghị quyết số 88/2006/NQ-HĐND về dự toán thu - chi ngân sách huyện Mỏ Cày 6 tháng cuối năm 2006. 48
11-07-2006 Nghị quyết số 89/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh danh mục công trình thuộc nguồn vốn: xây dựng cơ bản, sự nghiệp kinh tế, cơ sở vật chất ngành giáo dục. 51
11-07-2006 Nghị quyết số 90/2006/NQ-HĐND về phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Mỏ Cày giai đoạn 2006 - 2010. 53
11-07-2006 Nghị quyết số 91/2006/NQ-HĐND về phát triển kinh tế hợp tác - hợp tác xã giai đoạn 2006 - 2010. 56
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
03-08-2006 Quyết định đính chính số 1774/QĐĐC-UBND về việc đính chính Quyết định số 1672/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào cụm công nghiệp An Hiệp huyện Châu Thành. 59
Trung tâm Công báo tỉnh
07-08-2006 Quyết định số 17/QĐĐC-TTCB về việc đính chính Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt Chương trình Phát triển 4.000 ha bưởi Da xanh tỉnh Bến Tre đến năm 2010. 61
07-08-2006 Quyết định số 18/QĐĐC-TTCB về việc đính chính Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 26/6/2006 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt Kế hoạch vận động xây dựng gia đình hiếu học. 62
23,817,212 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner