"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 10           Năm 2006 Ngày 01 tháng 11 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
13-10-2006 Nghị quyết số 85/2006/NQ-HĐND về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh kể từ năm 2007. 04
13-10-2006 Nghị quyết số 86/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh khoán chi hành chính theo hướng khoán quỹ lương riêng, công việc riêng và định mức khoán chi quản lý hành chính năm 2007. 06
13-10-2006 Nghị quyết số 87/2006/NQ-HĐND về các Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, dạy nghề tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006 - 2010 và kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo tỉnh Bến Tre. 08
13-10-2006 Nghị quyết số 88/2006/NQ-HĐND về Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 của Chính phủ về Công an xã; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện 04 đề án của chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và Tờ trình xin điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng khu đô thị mới đại lộ Đông - Tây thị xã Bến Tre. 14
13-10-2006 Nghị quyết số 89/2006/NQ-HĐND về xây dựng đề án quy hoạch đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Bến Tre đến năm 2010 và hướng đến năm 2020. 17
Uỷ ban nhân dân tỉnh
20-10-2006 Chỉ thị số 22/2006/CT-UBND về việc nghiêm cấm sản xuất và nuôi tôm thẻ chân trắng. 18
04-10-2006 Quyết định số 2100/2006/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số điều quy định về thu thủy lợi phí, tiền nước và bảo vệ công trình thủy lợi trong tỉnh Bến Tre - Ban hành kèm theo Quyết định số 882/2005/QĐ-UB ngày 24/3/2005. 20
10-10-2006 Quyết định số 2116/2006/QĐ-UBND về việc bổ sung Quyết định số 1908/2006/QĐ-UBND ngày 30/8/2006 ban hành Đề án xử lý, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm ra khỏi nội ô thị xã Bến Tre. 22
20-10-2006 Quyết định số 2168/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý các khu, cụm công nghiệp địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 23
HĐND huyện Bình Đại
28-09-2006 Nghị quyết số 120/2006/NQ-HĐND về phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006-2010. 32
28-09-2006 Nghị quyết số 121/2006/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020. 35
28-09-2006 Nghị quyết số 122/2006/NQ-HĐND về quy hoạch chi tiết khu thương mại huyện. 38
28-09-2006 Nghị quyết số 123/2006/NQ-HĐND về quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Bình Thới. 40
Uỷ ban nhân dân thị xã
03-10-2006 Quyết định số 1749/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời về quản lý và tổ chức hoạt động của Nghĩa trang thị xã Bến Tre. 42
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
09-10-2006 Công văn số 3363/UBND-TH về việc thực hiện Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 47
23,834,419 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner