"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 04 + 05           Năm 2007 Ngày 15 tháng 2 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
26-01-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 04
29-01-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ dây cáp điện thoại, dây chống sét mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 06
25-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ban hành Bảng quy định giá các loại đất năm 2007. 09
26-01-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 28
30-01-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 của tỉnh Bến Tre. 33
31-01-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí và biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch. 40
HĐND huyện Bình Đại
19-01-2007 Nghị quyết số 128/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2007. 48
19-01-2007 Nghị quyết số 129/2007/NQ-HĐND về việc khoán chi quỹ lương riêng, chi công việc riêng. 54
19-01-2007 Nghị quyết số 130/2007/NQ-HĐND về việc dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2007. 56
19-01-2007 Nghị quyết số 131/2007/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư XDCB năm 2007. 58
19-01-2007 Nghị quyết số 132/2007/NQ- HĐND về chương trình giám sát năm 2007. 60
HĐND huyện Châu Thành
10-01-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội huyện Châu Thành năm 2007. 62
10-01-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước huyện Châu Thành năm 2007. 69
10-01-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về xây dựng gia đình huyện Châu Thành giai đoạn 2006 - 2010. 71
10-01-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành đến năm 2020. 74
10-01-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. 76
10-01-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về chương trình giám sát và kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. 78
HĐND huyện Chợ Lách
25-01-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2007. 81
25-01-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND dự toán và phương án phân bổ ngân sách mức bổ sung ngân sách huyện Chợ Lách năm 2007. 86
25-01-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã. 90
25-01-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ- HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. 92
25-01-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. 95
UBND huyện Giồng Trôm
30-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Hợi. 97
23,573,550 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner