"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 06           Năm 2007 Ngày 01 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
31-01-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. 03
09-02-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch. 06
HĐND huyện Ba Tri
12-01-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2007. 13
12-01-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2005. 20
12-01-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2007. 23
12-01-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007. 25
12-01-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ba Tri đến năm 2020. 27
12-01-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri khóa IX. 29
Hội đồng nhân dân thị xã
12-01-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2007. 32
12-01-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước thị xã Bến Tre năm 2007. 39
12-01-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về khoán chi hành chính theo hướng khoán quỹ lương riêng, công việc riêng và định mức khoán chi quản lý hành chính năm 2007. 43
12-01-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản - giao thông nông thôn thị xã Bến Tre năm 2007. 45
12-01-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về huy động nhân dân đóng góp xây dựng giao thông nông thôn - kiến thiết thị chính trên địa bàn thị xã Bến Tre năm 2007. 48
12-01-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát và kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Tre năm 2007. 50
12-01-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Tre năm 2007. 56
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân thị xã
19-01-2007 Quyết định số 17/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thị xã, xã, phường kể từ năm 2007. 59
05-02-2007 Quyết định số 42/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. 67
23,562,330 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner