"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 16           Năm 2007 Ngày 15 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
18-07-2007 Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND về việc tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, lễ đón nhận các danh hiệu. 03
18-07-2007 Chỉ thị số 20/2007/CT-UBND về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao văn hoá giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức. 06
19-07-2007 Chỉ thị số 21/2007/CT-UBND về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức. 09
19-07-2007 Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND về việc thực hiện tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nước. 12
HĐND huyện Châu Thành
05-07-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Châu Thành năm 2006. 15
05-07-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND bổ sung một số giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng trong 6 tháng cuối năm 2007. 17
HĐND huyện Thạnh Phú
13-07-2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND bổ sung một số giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 23
13-07-2007 Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Thạnh Phú năm 2006. 28
Hội đồng nhân dân thị xã
13-07-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND về bổ sung một số biện pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2007. 30
13-07-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản phân cấp thị xã năm 2007. 35
13-07-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước thị xã Bến Tre năm 2006. 38
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
01-08-2007 Quyết định số 1262/QĐ-UBND về việc đính chính Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND ngày 18/7/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành về việc tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, lễ đón nhận các danh hiệu. 41
HĐND huyện Châu Thành
05-07-2007 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2004-2009. 42
23,573,587 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner