"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 17           Năm 2007 Ngày 20 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
20-07-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2007. 04
20-07-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007. 09
20-07-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về Đề án định hướng phát triển kinh tế - xã hội 03 huyện vùng ven biển tỉnh Bến Tre năm 1995-2000-2010. 18
20-07-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND về Đề án “Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Bến Tre đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020". 20
20-07-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về việc đổi tên một số trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 23
20-07-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND về lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình. 25
Uỷ ban nhân dân tỉnh
07-08-2007 Chỉ thị số 23/2007/CT-UBND về việc tổ chức triển khai, thi hành Luật Cư trú. 27
HĐND huyện Ba Tri
13-07-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND bổ sung giải pháp thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2007. 30
13-07-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Ba Tri năm 2006. 34
13-07-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh danh mục vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007. 36
UBND huyện Châu Thành
26-07-2007 Quyết định số 2134/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành. 38
HĐND huyện Giồng Trôm
25-07-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 56
25-07-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HÐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Giồng Trôm năm 2006. 61
25-07-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND thông qua các tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện. 62
25-07-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Giồng Trôm đến năm 2020. 64
UBND huyện Giồng Trôm
03-08-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác cải cách hành chính. 66
PHẦN Văn bản khác
VP.HĐND tỉnh
14-08-2007 Quyết định đính chính số 88/QĐĐC-VP.HĐND về việc đính chính Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre. 69
23,562,372 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner