"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 04           Năm 2008 Ngày 05 tháng 2 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
04-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc trang bị và thanh toán khoán cước phí sử dụng điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động. 03
11-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới. 09
HĐND huyện Bình Đại
21-12-2007 Nghị quyết số 148/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 22
HĐND huyện Giồng Trôm
20-12-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 29
20-12-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về dự toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2008. 36
20-12-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND về danh mục công trình đầu tư năm 2008. 40
20-12-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất năm 2008. 42
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
02-01-2008 Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Bến Tre. 44
04-01-2008 Quyết định số 24/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. 48
HĐND huyện Bình Đại
21-12-2007 Nghị quyết số 149/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2008. 50
21-12-2007 Nghị quyết số 150/NQ-HĐND về quy định một số chế độ phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện. 52
21-12-2007 Nghị quyết số 151/NQ-HĐND về dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2008. 56
21-12-2007 Nghị quyết số 152/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. 58
23,973,539 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner