"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 23           Năm 2008 Ngày 15 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Ba Tri
09-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND bổ sung giải pháp thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. 03
09-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 của xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. 08
09-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh danh mục vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. 10
09-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 của xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. 13
09-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 của xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. 15
09-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 của xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. 17
09-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND thông qua quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất ở thị trấn Ba Tri đến năm 2010 và định hướng các năm tiếp theo. 19
09-07-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Ba Tri năm 2007. 20
Uỷ ban nhân dân thị xã
21-07-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ban hành Bản quy định chỉ giới xây dựng các đường hẻm trên địa bàn thị xã Bến Tre. 22
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
05-08-2008 Công văn số 3189/UBND-TMXDCB về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ. 50
23,973,636 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner