"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 12           Năm 2009 Ngày 20 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
09-04-2009 Chỉ thị số 03/2009/CT-UBND về việc sử dụng vỏ, bã hạt điều làm chất đốt. 03
09-04-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 05
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
27-03-2009 Quyết định số 559/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 4447/2005/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp thực hiện quản lý Nhà nước các khu, cụm công nghiệp địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 14
01-04-2009 Quyết định số 615/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 16
03-04-2009 Quyết định số 629/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1803/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về thu phí giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô. 26
08-04-2009 Quyết định số 647/QĐ-UBND về việc công nhận Làng nghề Đan giỏ cọng dừa xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm. 27
01-04-2009 Kế hoạch số 1094/KH-UBND tổ chức thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bến Tre đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 giai đoạn 2009-2010. 28
09-04-2009 Kế hoạch số 1187/KH-UBND thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2009. 37
Uỷ ban nhân dân thị xã
26-03-2009 Quyết định số 213/QĐ-UBND về việc chỉ định nhà thầu thực hiện các dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thị xã Bến Tre năm 2009. 42
26-03-2009 Quyết định số 214/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ quản lý các dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thị xã Bến Tre năm 2009. 44
23,806,184 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner