"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 08 + 09           Năm 2009 Ngày 20 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
13-02-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về Đề án phát triển toàn diện 3 huyện ven biển tỉnh Bến Tre đến năm 2020. 04
13-02-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Đề án đào tạo 50 cán bộ khoa học, kỹ thuật ở nước ngoài có trình độ sau đại học của tỉnh Bến Tre. 08
13-02-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về tổng kết Dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo; bổ sung giải pháp tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2009-2010. 10
13-02-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về phí, lệ phí trình tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII. 13
13-02-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp đã áp dụng cơ chế “một cửa". 17
13-02-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2007 về bổ sung một số chủ trương, biện pháp tiếp tục thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Bến Tre năm 2020. 19
13-02-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND quy định mức khoán chi hành chính thực hiện trong năm 2009 và 2010. 22
Uỷ ban nhân dân tỉnh
04-03-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 24
20-02-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về sản xuất giống và nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 27
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
13-02-2009 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua năm 2009. 29
05-02-2009 Quyết định số 255/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 4920/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 2004 và Quyết định số 2939/2005/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định đầu tư phát triển giao thông nông thôn từ nguồn vốn ngân sách và vốn huy động nhân dân đóng góp. 32
17-02-2009 Quyết định số 338/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 34
17-02-2009 Quyết định số 344/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách bổ sung 22 xã của 4 huyện: Bình Đại, Châu Thành, Giồng Trôm và Thạnh Phú tham gia thực hiện Dự án phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn tỉnh Bến Tre do IFAD tài trợ. 40
20-02-2009 Quyết định số 361/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 42
20-02-2009 Quyết định số 372/QĐ-UBND về việc giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thuộc diện chính sách xã hội năm 2009. 43
20-02-2009 Quyết định số 373/QĐ-UBND về việc giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2009 theo Thông tư số 112/2003/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2003 của Bộ Tài chính. 45
26-02-2009 Quyết định số 386/QĐ-UBND ban hành Đề án bổ sung xử lý, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm ra khỏi nội ô thị xã Bến Tre. 47
11-03-2009 Quyết định số 463/QĐĐC-UBND về việc đính chính Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2009 về việc bãi bỏ Quyết định số 4920/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 2004 và Quyết định số 2939/2005/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định đầu tư phát triển giao thông nông thôn từ nguồn vốn ngân sách và vốn huy động nhân dân đóng góp. 54
10-02-2009 Công văn số 348/UBND-CNLTS về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường nghiêm theo đúng quy định pháp luật. 56
11-02-2009 Công văn số 365/UBND-CNLTS về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 57
13-02-2009 Công văn số 413/UBND-CNLTS về việc tiếp tục tăng cường trật tự, an toàn giao thông sau Tết Nguyên đán năm 2009. 58
19-02-2009 Kế hoạch số 488/KH-UBND thực hiện công tác giảm nghèo năm 2009. 60
19-02-2009 Kế hoạch số 493/KH-UBND thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2009. 70
24-02-2009 Kế hoạch số 551/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2009. 74
23,806,621 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner