"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 06           Năm 2009 Ngày 25 tháng 2 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Ba Tri
30-12-2008 Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009. 03
30-12-2008 Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009. 10
30-12-2008 Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện 3 chương trình trọng tâm của Huyện uỷ và Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân huyện về bảo vệ môi trường, kéo giảm hộ nghèo, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 17
30-12-2008 Nghị quyết số 26/2008/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. 20
30-12-2008 Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2011. 23
30-12-2008 Nghị quyết số 28/2008/NQ-HĐND về tiếp tục phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020. 25
30-12-2008 Nghị quyết số 29/2008/NQ-HĐND về phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Ba Tri năm 2009. 27
30-12-2008 Nghị quyết số 30/2008/NQ-HĐND về công tác phổ cập giáo dục trung học năm 2009. 29
30-12-2008 Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND bổ sung các giải pháp để thực hiện Đề án phát triển du lịch của huyện Ba Tri giai đoạn năm 2004-2010. 32
30-12-2008 Nghị quyết số 36/2008/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2009 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri khóa IX. 34
Hội đồng nhân dân thị xã
14-01-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát và kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Tre năm 2009. 36
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
06-02-2009 Công văn số 317/UBND-TH về việc đính chính Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 19/01/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. 40
HĐND huyện Ba Tri
30-12-2008 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về trùng tu, mở rộng diện tích đất các Khu di tích Võ Trường Toản, lăng Nguyễn Đình Chiểu. 41
30-12-2008 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Việt Sinh An Bình. 43
30-12-2008 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng cải tạo và mở rộng thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. 45
30-12-2008 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND quy định một số chế độ phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện. 48
23,806,553 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner