"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 14           Năm 2009 Ngày 05 tháng 5 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
22-04-2009 Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác xây dựng và thực hiện quy ước ở ấp, khu phố. 03
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
14-04-2009 Quyết định số 727/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến năng suất, chất lượng tỉnh Bến Tre giai đoạn 2008-2010 và đến 2015. 06
14-04-2009 Quyết định số 728/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu phát triển công nghệ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2008-2010 và đến 2015. 08
14-04-2009 Quyết định số 729/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình tiêu chuẩn hóa và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tỉnh Bến Tre giai đoạn 2008-2010 và đến 2015. 10
14-04-2009 Quyết định số 730/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ xác lập, khai thác, phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp tỉnh Bến Tre giai đoạn 2008-2010 và đến 2015. 12
16-04-2009 Quyết định số 754/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2009-2010. 14
16-04-2009 Quyết định số 759/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế. 33
22-04-2009 Quyết định số 839/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 39
13-04-2009 Công văn số 1227/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2009-2010. 50
16-04-2009 Công văn số 1293/UBND-NC về việc nội dung tuyên truyền giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2009. 52
20-04-2009 Công văn số 1363/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn điện trong nhân dân. 54
23,806,609 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner