"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 21           Năm 2009 Ngày 15 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Bình Đại
01-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về một số giải pháp cần tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 03
01-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND quy định mức khoán chi hành chính thực hiện trong năm 2009 và 2010. 07
HĐND huyện Chợ Lách
25-06-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về một số giải pháp cần tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong 6 tháng cuối năm 2009. 08
25-06-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Chợ Lách năm 2008. 13
25-06-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội huyện từ nay đến năm 2010. 15
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
02-07-2009 Quyết định số 1503/QĐ-UBND về việc thành lập mới các ấp thuộc xã Thới Lai, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại. 18
06-07-2009 Quyết định số 1529/QĐ-UBND về việc uỷ quyền, phần cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách do tỉnh trực tiếp quản lý. 21
26-06-2009 Công văn số 2499/UBND-VHXH về việc khẩn cấp triển khai kế hoạch phòng, chống cúm A(H1N1). 24
29-06-2009 Công văn số 2505/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện Quyết định số 548/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 26
06-07-2009 Kế hoạch số 2650/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 27
HĐND huyện Bình Đại
01-07-2009 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc điều chỉnh hạng mục công trình, bổ sung vốn đầu tư và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2009. 50
01-07-2009 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008. 58
01-07-2009 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện. 60
23,970,165 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner