"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 06 + 07           Năm 2010 Ngày 01 tháng 2 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Chợ Lách
08-01-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010. 04
08-01-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước huyện Chợ Lách năm 2010. 10
HĐND thành phố Bến Tre
23-12-2009 Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010. 14
23-12-2009 Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre năm 2010. 20
23-12-2009 Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre năm 2010. 26
23-12-2009 Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND về điều chỉnh định mức khoán chi quản lý hành chính của thành phố Bến Tre kể từ năm 2010. 29
23-12-2009 Nghị quyết số 25/2009/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Bến Tre. 31
23-12-2009 Nghị quyết số 26/2009/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, phường. 35
23-12-2009 Nghị quyết số 27/2009/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát và kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2010. 37
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
28-12-2009 Quyết định số 3237/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ nhà, đất tỉnh Bến Tre. 41
31-12-2009 Quyết định số 3292/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2004-2011. 47
31-12-2009 Quyết định số 3293/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2004-2011. 48
31-12-2009 Quyết định số 3294/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2004-2011. 49
31-12-2009 Quyết định số 3295/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2004-2011. 50
04-01-2010 Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2010 theo Thông tư số 112/2003/TT-BTC ngày 19/11/2003 của Bộ Tài chính. 51
04-01-2010 Quyết định số 04/QĐ-UBND về việc giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thuộc diện chính sách xã hội năm 2010. 53
22-01-2010 Công văn số 232/UBND-KTN về việc tạm thời thay đổi điểm đỗ tuyến xe buýt Bến Tre - Vĩnh Long. 56
30-12-2009 Kế hoạch số 5630/KH-UBND tuyên truyền công tác giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân năm 2010. 57
18-01-2010 Kế hoạch số 186/KH-UBND về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Canh Dần năm 2010. 61
HĐND huyện Bình Đại
24-12-2009 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2010. 66
HĐND huyện Châu Thành
31-12-2009 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Châu Thành khóa IX (nhiệm kỳ 2004-2011). 68
31-12-2009 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. 69
31-12-2009 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về chương trình giám sát và kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành năm 2010. 71
HĐND huyện Chợ Lách
08-01-2010 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp huyện theo Nghị định số 15/2007/NĐ-CP và cấp xã theo Nghị định số 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ. 76
08-01-2010 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc ban hành chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. 78
08-01-2010 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. 80
HĐND thành phố Bến Tre
23-12-2009 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết và nội dung các kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2010. 83
23,821,311 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner