"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 30           Năm 2010 Ngày 16 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
27-07-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND về bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2010. 03
27-07-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án quy hoạch điều chỉnh, phân vạch địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã từ năm 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 08
27-07-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND về việc quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bến Tre. 11
27-07-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh, chi tiêu các hội nghị, hội thảo quốc tế do tỉnh tổ chức. 18
27-07-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND về bổ sung kinh phí kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 vào dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2010. 20
27-07-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 22
27-07-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2010. 24
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
04-08-2010 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011. 32
22-07-2010 Quyết định số 1645/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo. 36
27-07-2010 Quyết định số 1660/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2004-2011. 39
27-07-2010 Quyết định số 1661/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2004-2011. 40
28-07-2010 Quyết định số 1675/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách nhiệm kỳ 2004-2011. 41
28-07-2010 Quyết định số 1676/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách nhiệm kỳ 2004-2011. 42
30-07-2010 Công văn số 3038/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện Quy chế thông tin cảnh báo, dự báo thiên tai trên biển. 44
29-07-2010 Kế hoạch số 2998/KH-UBND kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phu. 45
10-08-2010 Kế hoạch số 3164/KH-UBND triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2010. 49
23,817,235 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner