"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 01 + 02           Năm 2011 Ngày 15 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
30-12-2010 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2011. 04
HĐND huyện Bình Đại
04-01-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 39
04-01-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011. 45
04-01-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước huyện Bình Đại năm 2011. 47
04-01-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND về quy định tỷ lệ điều tiết ngân sách xã giai đoạn ổn định 2011-2015. 59
04-01-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế biển huyện Bình Đại giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020. 60
04-01-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND về kế hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với việc nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020. 65
04-01-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. 69
04-01-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Trung tâm xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. 71
HĐND thành phố Bến Tre
23-12-2010 Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2011-2015. 73
23-12-2010 Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011. 78
23-12-2010 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre năm 2011. 85
23-12-2010 Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND về phương án và định mức khoán chi hành chính năm 2011. 88
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
30-12-2010 Công văn số 542/HĐND về việc đính chính Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND và số 18/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh. 90
HĐND huyện Bình Đại
04-01-2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện. 92
04-01-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện (nhiệm kỳ 2004-2011). 93
04-01-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2011. 94
HĐND thành phố Bến Tre
23-12-2010 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sự nghiệp có tính chất đầu tư thành phố Bến Tre năm 2011. 96
23-12-2010 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án xây dựng trường, lớp thành phố Bến Tre giai đoạn 2011-2015. 101
23,821,317 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner