"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 22 + 23           Năm 2011 Ngày 15 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
20-06-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh với các hội thành viên, các sở, ban ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 05
23-06-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý và bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 11
HĐND huyện Ba Tri
10-06-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND bổ sung giải pháp thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2011. 17
10-06-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Ba Tri năm 2011. 21
10-06-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh bổ sung danh mục kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2011. 23
UBND huyện Mỏ Cày Nam
17-06-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND sửa đổi Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam về việc tăng cường công tác triển khai và thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 26
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
20-06-2011 Quyết định số 1364/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011. 27
24-06-2011 Quyết định số 1404/QĐ-UBND về việc công nhận cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 30
02-06-2011 Công văn số 2196/UBND-KTN về việc phòng trừ và ngăn chặn tái bùng phát dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa Hè thu năm 2011. 42
07-06-2011 Công văn số 2284/UBND-KTN về việc chấn chỉnh hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt, xe taxi. 44
13-06-2011 Công văn số 2356/UBND-TH về việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền. 47
15-06-2011 Công văn số 2412/UBND-VHXH về việc tăng cường thực hiện BHYT HSSV năm học 2011-2012. 49
01-06-2011 Kế hoạch số 2180/KH-UBND nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2011-2015. 51
06-06-2011 Kế hoạch số 2249/KH-UBND hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2011. 59
13-06-2011 Kế hoạch số 2377/KH-UBND bổ sung lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2011. 63
20-06-2011 Kế hoạch số 2469/KH-UBND đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2011-2015). 65
HĐND huyện Ba Tri
10-06-2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận tư cách Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 70
10-06-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 72
10-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri khoá x. 73
10-06-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu Đoàn thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 74
10-06-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 75
10-06-2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011-2016. 77
HĐND huyện Chợ Lách
13-06-2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận tư cách Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 79
13-06-2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách, nhiệm kỳ 2011-2016. 81
13-06-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách, nhiệm kỳ 2011-2016. 82
13-06-2011 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách, nhiệm kỳ 2011-2016. 83
13-06-2011 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 84
13-06-2011 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 85
13-06-2011 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử thành viên Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 86
13-06-2011 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách, nhiệm kỳ 2011-2016. 87
13-06-2011 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách, nhiệm kỳ 2011-2016. 88
13-06-2011 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách, nhiệm kỳ 2011-2016. 89
13-06-2011 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân huyện Chợ Lách, nhiệm kỳ 2011-2016. 90
23,834,542 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner