"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 24           Năm 2011 Ngày 27 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
06-07-2011 Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
06-07-2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành chính sách ưu đãi đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 07
14-07-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 09
HĐND thành phố Bến Tre
06-07-2011 Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại II giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. 16
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
29-06-2011 Quyết định số 1442/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2010 về việc không cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động gây ô nhiễm trong nội thành thành phố Bến Tre. 19
29-06-2011 Quyết định số 1445/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính mua bảo hiểm y tế tự nguyện thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã. 21
06-07-2011 Quyết định số 1485/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hoá, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. 25
22-06-2011 Công văn số 2513/UBND-BCH về việc thực hiện trực ban và chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn. 28
24-06-2011 Công văn số 2555/UBND-KTN về việc quản lý vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thuỷ nội địa. 31
30-06-2011 Công văn số 2677/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản. 34
24-06-2011 Kế hoạch số 2557/KH-UBND tổ chức thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng ngành giao thông vận tải tỉnh Bến Tre đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 35
HĐND huyện Bình Đại
13-06-2011 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc xác nhận tư cách Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 43
13-06-2011 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 45
13-06-2011 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 46
13-06-2011 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 47
13-06-2011 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 48
13-06-2011 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016. 49
13-06-2011 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016. 50
13-06-2011 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng, các Phó và các Uỷ viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 51
13-06-2011 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng, Phó và các Uỷ viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 52
13-06-2011 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kết quả bầu Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 53
13-06-2011 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kết quả bầu Hội thẩm nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016. 54
23,834,845 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner