"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 27 + 28           Năm 2011 Ngày 19 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Bình Đại
19-07-2011 Nghị quyết số 70/2011/NQ-HĐND về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. 04
19-07-2011 Nghị quyết số 71/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2011. 09
19-07-2011 Nghị quyết số 72/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010. 15
19-07-2011 Nghị quyết số 73/2011/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Đại đến năm 2020. 17
HĐND huyện Giồng Trôm
14-07-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. 22
14-07-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Giồng Trôm năm 2010. 27
14-07-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011. 29
14-07-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách huyện năm 2011. 34
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
20-07-2011 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND về việc triển khai phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. 36
20-07-2011 Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2011. 42
20-07-2011 Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND về quyết toán thu, chi ngân sách năm 2010. 44
20-07-2011 Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2011. 47
20-07-2011 Nghị quyết số 42/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mỏ Cày Bắc đến năm 2020. 55
20-07-2011 Nghị quyết số 43/2011/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2011. 63
HĐND thành phố Bến Tre
28-07-2011 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre năm 2010. 66
28-07-2011 Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND về việc bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 6 tháng cuối năm 2011. 68
28-07-2011 Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách năm 2011. 72
28-07-2011 Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre năm 2011. 76
28-07-2011 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án Xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn thành phố văn hoá giai đoạn 2011-2015. 80
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
27-07-2011 Chỉ thị số 04/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012. 83
28-07-2011 Quyết định số 1682/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1284/2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy định về việc chi kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 86
29-07-2011 Quyết định số 1691/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên ở các huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 87
01-08-2011 Quyết định số 1695/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế đấu giá nhà, quyền sử dụng đất hoặc cho thuê nhà, đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 88
29-07-2011 Công văn số 3177/UBND-NC về việc tăng cường công tác quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2011. 89
HĐND huyện Bình Đại
19-07-2011 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND về chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện khoá x. 91
19-07-2011 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND về Quy định một số chế độ phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện. 93
23,821,515 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner