"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 29 + 30           Năm 2011 Ngày 30 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
04-08-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
09-08-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước cho các huyện, thành phố giai đoạn 2011-2015. 20
HĐND huyện Chợ Lách
28-07-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND về bổ sung một số giải pháp để thực hiện thắng lợi nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2011. 25
28-07-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND về Đề án xây dựng huyện Chợ Lách đạt danh hiệu huyện văn hoá vào năm 2012. 29
28-07-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Chợ Lách giai đoạn 2011-2015. 46
28-07-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND về Phương án phân bổ nguồn vốn hoàn trả vốn đầu tư lưới điện trung áp nông thôn được đầu tư sau ngày 28 tháng 02 năm 1999. 54
28-07-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện năm 2011. 56
UBND huyện Chợ Lách
01-08-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ báo cáo phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách. 60
01-08-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. 65
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
05-07-2011 Kế hoạch số 2753/KH-UBND phát triển kinh tế tập thể năm 2012. 76
HĐND huyện Chợ Lách
28-07-2011 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Chợ Lách năm 2010. 90
UBND huyện Chợ Lách
01-08-2011 Quyết định số 4774/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách. 92
23,798,131 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner