"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 31 + 32           Năm 2011 Ngày 09 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
11-08-2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
12-08-2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 09
HĐND huyện Châu Thành
08-08-2011 Nghị quyết số 48/2011/NQ-HĐND về bổ sung một số nhiệm vụ, biện pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng cuối năm 2011. 25
08-08-2011 Nghị quyết số 49/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách nhà nước huyện Châu Thành năm 2011. 30
08-08-2011 Nghị quyết số 51/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án tách xã Tiên Thuỷ và điều chỉnh một phần diện tích xã Tiên Long thành lập thị trấn Hàm Long. 32
08-08-2011 Nghị quyết số 52/2011/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục và kế hoạch vốn đầu tư năm 2012. 34
08-08-2011 Nghị quyết số 53/2011/NQ-HĐND về kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn và đô thị giai đoạn 2011-2015. 38
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
21-07-2011 Quyết định số 1625/QĐ-UBND về việc cấp giấy phép thành lập quỹ và công nhận Điều lệ Quỹ học bổng Nhân Thiện. 42
01-08-2011 Quyết định số 1692/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển nuôi thuỷ sản giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. 48
02-08-2011 Quyết định số 1703/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre. 58
03-08-2011 Quyết định số 1726/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bến Tre. 64
09-08-2011 Quyết định số 1773/QĐ-UBND về việc hỗ trợ tiền mua giống thuỷ sản để khôi phục sản xuất do dịch bệnh nguy hiểm. 67
15-08-2011 Quyết định số 1812/QĐ-UBND về việc kiện toàn Trung tâm Đăng kiểm và Sát hạch giấy phép lái xe trực thuộc Sở Giao thông vận tải. 69
16-08-2011 Quyết định số 1834/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 71
16-08-2011 Quyết định số 1837/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. 74
16-08-2011 Quyết định số 1838/QĐ-UBND về việc đổi tên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Pháp chế thành Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. 79
22-07-2011 Công văn số 3036/UBND-TCĐT về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ. 83
04-08-2011 Công văn số 3291/UBND-NC về việc tăng cường công tác quản lý và đăng ký hộ tịch. 85
05-08-2011 Công văn số 3319/UBND-VHXH về việc thực hiện BHYT đối với trẻ em dưới 6 tuổi. 87
05-08-2011 Công văn số 3328/UBND-TH về việc chấn chỉnh công tác XD kế hoạch biên chế hàng năm. 88
03-08-2011 Kế hoạch số 3263/KH-UBND về bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre năm 2012. 90
03-08-2011 Kế hoạch số 3264/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015. 103
27-07-2011 Hướng dẫn số 3108/HD-UBND về việc tổ chức và quản lý trung tâm học tập cộng đồng. 112
23,834,495 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner