"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 01 + 02           Năm 2012 Ngày 10 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 05
09-12-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2012. 13
09-12-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2010. 33
09-12-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch tổng thể xây dựng và trùng tu, tôn tạo hệ thống tượng, tượng đài, bia, di tích lịch sử, đền thờ danh nhân tỉnh Bến Tre đến năm 2020. 35
09-12-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015. 37
09-12-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án tổng thể xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. 40
09-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2012. 43
09-12-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND về việc thông qua chính sách trợ cấp kinh phí đào tạo và thu hút người có trình độ, năng lực tốt về công tác trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 45
09-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án mở rộng thành phố Bến Tre trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính tách xã Mỹ Thành và một phần xã Hữu Định, huyện Châu Thành để nhập vào thành phố Bến Tre; thành lập mới xã Thạnh Lợi trên cơ sở tách xã Thạnh Phong, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú. 48
09-12-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND về việc quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 51
09-12-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND về việc quy định một số loại phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 55
09-12-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh phân kỳ thời gian thăm dò và khai thác khoáng sản cát lòng sông tỉnh Bến Tre đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 62
Uỷ ban nhân dân tỉnh
20-12-2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 64
HĐND huyện Giồng Trôm
20-12-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 68
20-12-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước huyện Giồng Trôm năm 2012. 74
20-12-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. 77
20-12-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất năm 2012. 79
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2011 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011-2016. 81
09-12-2011 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011-2016. 82
09-12-2011 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012. 83
09-12-2011 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012. 86
Uỷ ban nhân dân tỉnh
19-12-2011 Quyết định số 2920/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 89
27-12-2011 Quyết định số 3003/QĐ-UBND về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, bất động sản từ Uỷ ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố Bến Tre sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 91
16-12-2011 Công văn số 5809/UBND-NC về việc tăng cường công tác bảo vệ các tuyến cáp quang trên địa bàn tỉnh. 92
22-12-2011 Công văn số 5898/UBND-KTN về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. 94
15-12-2011 Kế hoạch số 5785/KH-UBND về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015. 96
HĐND huyện Giồng Trôm
20-12-2011 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc ban hành Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012. 102
23,960,842 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner