"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 03 + 04           Năm 2012 Ngày 13 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Ba Tri
21-12-2011 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012. 04
21-12-2011 Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND về cho chủ trương xây dựng, nâng cấp đường đê sông Hàm Luông thành đường huyện ĐH.BT.01. 10
21-12-2011 Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước huyện Ba Tri năm 2012. 12
21-12-2011 Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri khoá X. 14
21-12-2011 Nghị quyết số 42/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2012. 16
21-12-2011 Nghị quyết số 43/2011/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2012. 19
HĐND huyện Bình Đại
16-12-2011 Nghị quyết số 86/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 24
16-12-2011 Nghị quyết số 87/2011/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012. 31
16-12-2011 Nghị quyết số 88/2011/NQ-HĐND về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước huyện Bình Đại năm 2012. 33
16-12-2011 Nghị quyết số 89/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Danh mục đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn từ nguồn vốn hoàn trả lưới điện trung áp nông thôn. 38
HĐND huyện Châu Thành
23-12-2011 Nghị quyết số 60/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 40
23-12-2011 Nghị quyết số 61/2011/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách năm 2012. 46
23-12-2011 Nghị quyết số 62/2011/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. 48
23-12-2011 Nghị quyết số 63/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án sáp nhập Trường Trung học cơ sở Tân Phú B, Thành Triệu, Sơn Hoà và Hữu Định giai đoạn 2011-2015. 53
23-12-2011 Nghị quyết số 64/2011/NQ-HĐND về chủ trương thu hồi đất mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện. 57
23-12-2011 Nghị quyết số 65/2011/NQ-HĐND về chủ trương thanh lý bán đấu giá các thửa đất công không có nhu cầu sử dụng trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2012. 59
23-12-2011 Nghị quyết số 66/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách nhà nước huyện Châu Thành năm 2012. 61
HĐND huyện Chợ Lách
28-12-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2012. 63
28-12-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện Chợ Lách năm 2012. 69
28-12-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện năm 2012. 73
28-12-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND về dự toán thu, chi từ nguồn thanh lý nhà đất công không có nhu cầu sử dụng năm 2012. 78
28-12-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Lách đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 83
UBND thành phố Bến Tre
16-12-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định cơ cấu vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, giao thông nông thôn từ nguồn vốn ngân sách và khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân. 85
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
20-12-2011 Quyết định số 2926/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch nông nghiệp, thuỷ sản tỉnh Bến Tre đến năm 2020. 91
30-12-2011 Quyết định số 3072/QĐ-UBND về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012 và giá lúa thu nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà, đất năm 2011 trở về trước. 101
29-12-2011 Công văn số 6025/UBND-KTN về việc thông báo thời gian cho phép thả giống tôm biển vụ nuôi năm 2012. 102
HĐND huyện Bình Đại
16-12-2011 Nghị quyết số 90/NQ-HĐND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 104
16-12-2011 Nghị quyết số 91/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2012. 110
23,573,293 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner