"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 05 + 06           Năm 2012 Ngày 17 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
06-01-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về việc quy định mức phí qua phà Mỹ An. 03
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
23-12-2011 Nghị quyết số 51/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 05
23-12-2011 Nghị quyết số 52/2011/NQ-HĐND về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2012. 12
23-12-2011 Nghị quyết số 53/2011/NQ-HĐND về Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2012. 23
23-12-2011 Nghị quyết số 54/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới huyện Mỏ Cày Bắc giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. 30
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
27-12-2011 Quyết định số 2993/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Bến Tre đến năm 2020. 33
03-01-2012 Quyết định số 08/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị huỷ bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. 40
09-01-2012 Quyết định số 33/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre. 42
09-01-2012 Quyết định số 35/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã. 46
09-01-2012 Quyết định số 36/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 51
27-12-2011 Công văn số 5998/UBND-TCĐT về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 53
16-12-2011 Kế hoạch số 5814/KH-UBND về việc thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2012. 54
16-12-2011 Kế hoạch số 5820/KH-UBND hành động Năm an toàn giao thông - 2012. 61
22-12-2011 Kế hoạch số 5928/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre năm 2012-2014. 67
23,573,439 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner