"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 31 + 32           Năm 2012 Ngày 15 tháng 8 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
30-07-2012 Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND về việc tiêm phòng bắt buộc đối với gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 05
19-07-2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký doanh nghiệp, đăng ký mã số doanh nghiệp và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 08
HĐND huyện Giồng Trôm
17-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 14
17-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Giồng Trôm năm 2011. 19
17-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách huyện năm 2012. 21
17-07-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. 23
17-07-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của huyện Giồng Trôm. 25
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
17-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2012. 28
17-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2012. 32
17-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2012. 34
17-07-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về quyết toán thu, chi ngân sách năm 2011. 44
17-07-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch phát triển đô thị huyện Mỏ Cày Bắc đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 47
17-07-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. 49
HĐND huyện Thạnh Phú
13-07-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 52
13-07-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch tuyển chọn lực lượng Dân quân thường trực trên địa bàn huyện Thạnh Phú. 57
13-07-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển bảo hiểm y tế đến năm 2014. 60
13-07-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Thạnh Phú năm 2011. 67
HĐND thành phố Bến Tre
16-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre năm 2011. 69
16-07-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về việc bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2012. 71
16-07-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre năm 2012. 75
16-07-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 79
16-07-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre. 83
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
26-07-2012 Chỉ thị số 07/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013. 91
19-07-2012 Quyết định số 1350/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre. 94
19-07-2012 Quyết định số 1351/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 96
19-07-2012 Quyết định số 1352/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã. 98
02-08-2012 Thông báo số 167/TB-UBND về đính chính Chỉ thị số 02/2012/CT-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. 100
HĐND huyện Giồng Trôm
17-07-2012 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc đổi tên Trường Tiểu học Thạnh Phú Đông. 101
HĐND thành phố Bến Tre
16-07-2012 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre khoá X (nhiệm kỳ 2011-2016). 102
23,573,404 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner