"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 49 + 50           Năm 2012 Ngày 05 tháng 11 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
11-10-2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
15-10-2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ phương tiện thuỷ nội địa và tính phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đối với phương tiện khai thác thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 10
22-10-2012 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về vùng nuôi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 14
22-10-2012 Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý hoạt động thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 24
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
09-10-2012 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 36
21-09-2012 Quyết định số 1827/QĐ-BĐH ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành, Tổ giúp việc Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015. 39
24-09-2012 Quyết định số 1842/QĐ-UBND về việc chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2012. 46
27-09-2012 Quyết định số 1851/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng Trung tâm Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bến Tre. 48
01-10-2012 Quyết định số 1881/QĐ-UBND ban hành Danh mục ngành nghề có nhu cầu thu hút người có trình độ, năng lực tốt về công tác trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2012-2013. 56
04-10-2012 Quyết định số 1895/QĐ-UBND phê duyệt Đề án định hướng phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp ưu tiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển. 59
04-10-2012 Quyết định số 1896/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thuỷ sản, thực phẩm tỉnh Bến Tre hướng đến năm 2020. 76
09-10-2012 Quyết định số 1924/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre. 81
09-10-2012 Quyết định số 1925/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre. 83
16-10-2012 Quyết định số 1973/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch Vùng phát triển cây ăn quả đặc sản an toàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020. 89
19-10-2012 Quyết định số 2044/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. 94
03-10-2012 Công văn số 4537/UBND-TH về việc chấn chỉnh thực hiện quy định trình nội dung thông qua Thành viên UBND tỉnh và chế độ họp, hội nghị. 95
04-10-2012 Công văn số 4568/UBND-KTN về việc tiếp tục tăng cường thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. 96
09-10-2012 Kế hoạch số 4625/KH-UBND về việc triển khai thực hiện chiến lược thông tin đối ngoại tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020. 100
23,960,629 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner