"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 53 + 54           Năm 2012 Ngày 25 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2012 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 03
08-12-2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh năm 2013. 11
08-12-2012 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2013. 30
08-12-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2011. 54
08-12-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2013. 56
08-12-2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND về đặt tên một số cầu trên địa bàn thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 58
08-12-2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao. 60
08-12-2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức đóng góp các khoản chi phí đối với người nghiện ma tuý tự nguyện cai nghiện. 66
08-12-2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 68
08-12-2012 Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND về việc bãi bỏ và bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015. 70
08-12-2012 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND về việc quy định tỷ lệ để lại ngân sách xã nguồn vốn thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất từ quỹ đất công trên địa bàn xã. 74
08-12-2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND về định mức hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2020. 76
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
07-12-2012 Quyết định số 2460/QĐ-UBND ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bến Tre đến năm 2015. 79
03-12-2012 Kế hoạch số 5627/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 17 của Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 99
23,960,532 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner