"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 01 + 02           Năm 2013 Ngày 10 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2012 Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND về việc bổ sung mức giá vé tháng qua phà. 04
08-12-2012 Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2025. 06
08-12-2012 Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre tại Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre. 08
08-12-2012 Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh, khoá VIII. 15
Uỷ ban nhân dân tỉnh
19-12-2012 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí công nhận ấp, khu phố; xã, phường, thị trấn; cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 19
HĐND huyện Ba Tri
18-12-2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách nhà nước huyện Ba Tri năm 2013. 24
18-12-2012 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2013. 31
18-12-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2013-2015. 35
18-12-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND về lộ trình thành lập thị trấn Tiệm Tôm thuộc huyện Ba Tri. 44
18-12-2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND về xây dựng đời sống văn hoá huyện Ba Tri năm 2013. 47
18-12-2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND về công tác dạy nghề, giải quyết việc làm giai đoạn 2013-2015. 48
18-12-2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri, khoá X. 49
18-12-2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013. 51
HĐND huyện Giồng Trôm
20-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 58
20-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về dự toán ngân sách huyện Giồng Trôm năm 2013. 63
20-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. 66
20-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất năm 2013. 68
20-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện, khoá X. 70
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
21-12-2012 Công văn số 880/HĐND-CTHĐND về việc đính chính Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012. 74
Uỷ ban nhân dân tỉnh
19-12-2012 Quyết định số 2523/QĐ-UBND về việc chấp thuận cho mở tuyến xe buýt Bình Đại - Ba Tri và ngược lại. 75
19-12-2012 Quyết định số 2526/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển chăn nuôi và giết mổ, chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Bến Tre đến năm 2020. 81
21-12-2012 Công văn số 6039/UBND-TCĐT về việc đính chính Kế hoạch số 5822/KH-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2012. 96
11-12-2012 Kế hoạch số 5822/KH-UBND về triển khai sử dụng vật liệu xây dựng không nung và lộ trình xoá bỏ các lò gạch thủ công, thủ công cải tiến và lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 97
23,590,916 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner