"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 07 + 08           Năm 2013 Ngày 01 tháng 2 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Châu Thành
21-12-2012 Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 04
21-12-2012 Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND về dự toán thu - chi ngân sách năm 2013. 11
21-12-2012 Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách huyện Châu Thành năm 2011. 13
21-12-2012 Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND về danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. 15
21-12-2012 Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND về thông qua nhiệm vụ thiết kế điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (giai đoạn đến năm 2030). 22
HĐND huyện Chợ Lách
27-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013. 24
27-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện Chợ Lách năm 2013. 30
27-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản huyện năm 2013. 34
27-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về thông qua Đề án phát triển kinh tế vườn huyện Chợ Lách giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến năm 2020. 42
27-12-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND về thông qua Đề án phát triển du lịch huyện Chợ Lách giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến năm 2020. 45
HĐND huyện Thạnh Phú
28-12-2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 47
28-12-2012 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND về việc sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2011 và nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2012. 55
28-12-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND về dự toán thu và phương án phân bổ ngân sách huyện Thạnh Phú năm 2013. 69
HĐND thành phố Bến Tre
21-12-2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013. 83
21-12-2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND về dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2013. 89
21-12-2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2013. 92
21-12-2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre. 96
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
11-01-2013 Quyết định số 51/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 98
11-01-2013 Công văn số 151/UBND-TCĐT về việc đính chính một số nội dung của Chương trình hành động số 6080/CTr-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh. 106
HĐND huyện Châu Thành
14-01-2013 Công văn số 09/HĐND-TT về việc đính chính Nghị quyết. 107
23,806,278 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner