"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 14           Năm 2013 Ngày 25 tháng 3 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
04-03-2013 Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
25-02-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 08
12-03-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tiền sử dụng đất của từng lần phát sinh khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, chuyển mục đích sang đất ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 24
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
24-01-2013 Quyết định số 136/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường. 31
12-03-2013 Quyết định số 331/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre. 39
20-03-2013 Quyết định số 384/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre. 42
18-02-2013 Công văn số 655/UBND-KTN về việc tăng cường công tác đảm bảo ATGT sau Tết. 44
19-02-2013 Kế hoạch số 665/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg về việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 45
HĐND huyện Bình Đại
06-03-2013 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 50
06-03-2013 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 51
23,562,591 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner