"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 20 + 21           Năm 2013 Ngày 28 tháng 6 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
11-06-2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về giá trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. 04
12-06-2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 11
14-06-2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 19
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
28-05-2013 Quyết định số 888/QĐ-UBND về việc công bố 06 thủ tục hành chính mới ban hành; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 26
28-05-2013 Quyết định số 889/QĐ-UBND về việc công bố 14 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 28
31-05-2013 Quyết định số 900/QĐ-UBND về việc công bố 06 thủ tục hành chính mới ban hành; 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 02 thủ tục hành chính thay thế; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre. 32
06-06-2013 Quyết định số 928/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2014-2015. 36
12-06-2013 Quyết định số 970/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính mới ban hành; 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre. 42
14-06-2013 Quyết định số 996/QĐ-UBND về việc công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 44
14-06-2013 Quyết định số 999/QĐ-UBND về việc công bố 09 thủ tục hành chính mới ban hành; 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre. 46
17-06-2013 Quyết định số 1007/QĐ-UBND về việc công bố 08 thủ tục hành chính ban hành mới; 20 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 12 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre. 50
20-06-2013 Quyết định số 1023/QĐ-UBND về việc công bố 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tôn giáo - nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 59
12-06-2013 Công văn số 2627/UBND-KTN về việc tăng cường quản lý nhà ở cho người lao động thuê ở. 62
24-05-2013 Kế hoạch số 2271/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh tỉnh Bến Tre năm 2013. 64
03-06-2013 Kế hoạch số 2445/KH-UBND tổ chức triển khai, thực hiện Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. 70
06-06-2013 Kế hoạch số 2535/KH-BCĐ xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma tuý trên địa bàn tỉnh Bến Tre từ năm 2013 đến năm 2015. 73
07-06-2013 Kế hoạch số 2568/KH-UBND tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 80
10-06-2013 Kế hoạch số 2584/KH-UBND triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn năm 2025. 92
17-06-2013 Kế hoạch số 2726/KH-UBND thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bến Tre đến năm 2015. 97
23,590,854 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner