"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 22 + 23           Năm 2013 Ngày 22 tháng 7 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Bình Đại
03-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2013. 04
03-07-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung vốn các công trình xây dựng cơ bản năm 2013. 10
03-07-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012. 19
03-07-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Bình Đại. 21
HĐND huyện Châu Thành
04-07-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2013. 23
04-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về kết thúc thực hiện Nghị quyết số 51/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 8 năm 2011 về việc thông qua Đề án tách xã Tiên Thuỷ và một phần diện tích xã Tiên Long thành lập thị trấn Hàm Long. 25
04-07-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án tách xã Tiên Thuỷ và điều chỉnh một phần diện tích xã Tiên Long để thành lập thị trấn Hàm Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. 27
04-07-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành giai đoạn 2013-2018. 29
04-07-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về chủ trương xây dựng pano chào mừng của huyện. 31
HĐND huyện Chợ Lách
02-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Chợ Lách năm 2012. 32
02-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước huyện Chợ Lách năm 2013. 34
02-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã, huyện Chợ Lách giai đoạn 2013-2018. 40
HĐND thành phố Bến Tre
09-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre năm 2012. 42
09-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về việc bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013. 45
09-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, phường trực thuộc thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 49
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
11-07-2013 Quyết định số 1209/QĐ-UBND về việc công bố 04 thủ tục hành chính mới ban hành; 122 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre. 51
20-06-2013 Công văn số 2784/UBND-VHXH về việc thực hiện BHYT HSSV năm học 2013-2014. 63
28-06-2013 Công văn số 2952/UBND-VHXH về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 65
01-07-2013 Công văn số 2991/UBND-KTN về việc điều chỉnh giá vé tháng đối với xe buýt. 66
18-06-2013 Kế hoạch số 2735/KH-UBND tổ chức chiến dịch tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm tốc độ đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. 68
28-06-2013 Kế hoạch số 2961/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Tỉnh uỷ về việc thực hiện Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". 72
03-07-2013 Kế hoạch số 3042/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 20 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới. 79
03-07-2013 Kế hoạch số 3054/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2013. 86
HĐND huyện Bình Đại
03-07-2013 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2013 của Hội đồng nhân dân huyện - khoá X. 91
03-07-2013 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu. 93
HĐND huyện Châu Thành
04-07-2013 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Châu Thành năm 2012. 96
HĐND huyện Chợ Lách
02-07-2013 Nghị quyết số 72/NQ-HĐND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến 2030. 98
23,806,193 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner