"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 34 + 35           Năm 2013 Ngày 13 tháng 9 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
15-08-2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ cây giống, vật nuôi, thuỷ sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
16-08-2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Bến Tre” giai đoạn 2013-2015. 13
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
23-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2013. 39
23-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2013. 43
23-07-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre (giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030). 56
23-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về việc phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam đến năm 2020. 58
23-07-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre (giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030). 62
23-07-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh vốn xây dựng cơ bản năm 2013. 64
23-07-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012. 68
23-07-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND phê chuẩn kết quả thực hiện Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam. 76
23-07-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Mỏ Cày Nam. 78
23-07-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh danh mục vốn sự nghiệp kinh tế năm 2013. 86
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
08-08-2013 Quyết định số 1363/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Uỷ ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. 89
22-08-2013 Quyết định số 1453/QĐ-UBND về việc công bố 26 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 104
04-09-2013 Quyết định số 1559/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 342/2006/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông. 107
04-09-2013 Quyết định số 1560/QĐ-UBND về việc phân cấp cho UBND huyện, thành phố cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 108
05-09-2013 Quyết định số 1574/QĐ-UBND về việc công bố 09 thủ tục hành chính mới ban hành; 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre. 110
HĐND huyện Bình Đại
16-08-2013 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 113
16-08-2013 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 114
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
23-07-2013 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 115
23-07-2013 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam nhiệm kỳ 2011-2016. 118
23-07-2013 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, nhiệm kỳ 2011-2016. 119
23,590,683 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner