"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 45 + 46           Năm 2013 Ngày 25 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
05-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2012. 03
05-12-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2014. 05
05-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2014. 30
05-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2014. 32
05-12-2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập thị trấn Phước Mỹ Trung thuộc huyện Mỏ Cày Bắc. 57
05-12-2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 59
06-12-2013 Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2014. 62
06-12-2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bến Tre đến năm 2030. 68
06-12-2013 Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2014-2016 và định hướng đến năm 2020. 73
Uỷ ban nhân dân tỉnh
09-12-2013 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 76
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
05-12-2013 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc bãi bỏ một phần, bãi bỏ toàn bộ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 89
Uỷ ban nhân dân tỉnh
04-12-2013 Quyết định số 2230/QĐ-UBND về việc công bố 02 thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. 93
04-12-2013 Quyết định số 2231/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre. 95
11-12-2013 Quyết định số 2290/QĐ-UBND về việc công bố 02 thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực ngoại vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. 97
09-12-2013 Công văn số 6027/UBND-KTN về việc tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ. 99
13-12-2013 Công văn số 6130/UBND-KTN về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và kiểm tra, xử phạt vi phạm về sử dụng điện trên địa bàn tỉnh. 101
23,806,473 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner