"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 01 + 02 + 03           Năm 2014 Ngày 06 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
18-12-2013 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014, giá lúa thu nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 trở về trước và giá lúa thu nợ thuế nhà, đất năm 2011 trở về trước. 04
19-12-2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 05
24-12-2013 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND về việc tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các hệ thống đường địa phương. 37
HĐND huyện Ba Tri
18-12-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014. 40
18-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách nhà nước huyện Ba Tri năm 2014. 47
18-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2014. 54
18-12-2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương di dời chợ Ba Tri. 58
HĐND huyện Giồng Trôm
13-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 59
13-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất năm 2014. 65
13-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước huyện Giồng Trôm năm 2014. 67
13-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. 70
13-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. 72
13-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân huyện khoá X. 74
HĐND thành phố Bến Tre
20-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014. 77
20-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách nước thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2014. 84
20-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2014. 87
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
13-12-2013 Quyết định số 2300/QĐ-UBND ban hành Chương trình phát triển ngành dừa tỉnh Bến Tre đến năm 2020. 92
17-12-2013 Kế hoạch số 6208/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016”. 144
HĐND huyện Ba Tri
18-12-2013 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri, khoá X. 149
18-12-2013 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri khoá X (nhiệm kỳ 2011-2016). 151
18-12-2013 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri khoá X (nhiệm kỳ 2011-2016). 152
HĐND huyện Giồng Trôm
13-12-2013 Nghị quyết số 130/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014. 153
HĐND thành phố Bến Tre
20-12-2013 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát và kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre năm 2014. 155
23,806,207 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner