"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 04 + 05           Năm 2014 Ngày 15 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
06-12-2013 Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII. 04
Uỷ ban nhân dân tỉnh
27-12-2013 Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định 34/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất, mức thu sử dụng tiện ích hạ tầng, chính sách miễn, giảm tiền thuê đất Khu sản xuất giống tập trung huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. 09
HĐND huyện Bình Đại
27-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Đại năm 2014. 11
HĐND huyện Châu Thành
19-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 19
19-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về dự toán thu - chi ngân sách năm 2014. 26
19-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. 28
HĐND huyện Chợ Lách
17-12-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014. 34
17-12-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện Chợ Lách năm 2014. 40
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
19-12-2013 Nghị quyết số 77/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 62
19-12-2013 Nghị quyết số 78/2013/NQ-HĐND về phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2014. 68
19-12-2013 Nghị quyết số 79/2013/NQ-HĐND về kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2014. 75
HĐND huyện Thạnh Phú
25-12-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 81
25-12-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn ngân sách nhà nước huyện Thạnh Phú năm 2014. 89
25-12-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về việc sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2012. 93
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
23-12-2013 Kế hoạch số 6308/KH-UBND xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 96
HĐND huyện Bình Đại
27-12-2013 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về công tác giám sát phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện – khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 101
27-12-2013 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện. 102
HĐND huyện Chợ Lách
17-12-2013 Nghị quyết số 133/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chợ Lách giai đoạn đến năm 2030, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. 103
17-12-2013 Nghị quyết số 134/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng nhân dân xã Tân Thiềng về việc đổi tên Trường Trung học cơ sở Tân Thiềng thành Trường Trung học cơ sở Lê Hồng. 105
17-12-2013 Nghị quyết số 135/NQ-HĐND kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014. 107
17-12-2013 Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ban hành Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014. 110
23,806,616 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner