"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 25 + 26           Năm 2014 Ngày 25 tháng 7 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
02-07-2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ bố trí, ổn định dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
03-07-2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký liên hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 08
04-07-2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. 18
HĐND huyện Châu Thành
04-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND về một số giải pháp trọng tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2014. 26
04-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Châu Thành năm 2013. 31
04-07-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (giai đoạn đến năm 2030). 33
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
12-06-2014 Quyết định số 1150/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Bến Tre. 35
24-06-2014 Quyết định số 1240/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Bến Tre. 38
02-07-2014 Quyết định số 1305/QĐ-UBND về việc công bố 09 thủ tục hành chính ban hành mới, 09 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tôn giáo - Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 60
02-07-2014 Quyết định số 1306/QĐ-UBND về việc công bố 16 thủ tục hành chính ban hành mới, 21 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre. 63
02-07-2014 Quyết định số 1307/QĐ-UBND về việc công bố 07 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Tôn giáo - Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 68
23-06-2014 Kế hoạch số 2860/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013-2016” trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 70
24-06-2014 Kế hoạch số 2924/KH-UBND thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bến Tre giai đoạn 2014-2020”. 77
25-06-2014 Kế hoạch số 2934/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP. 104
HĐND huyện Châu Thành
04-07-2014 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2001 của Hội đồng nhân dân huyện. 108
04-07-2014 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân - Toà án nhân dân huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2011-2016. 109
04-07-2014 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. 110
04-07-2014 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 111
23,806,194 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner