"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 27           Năm 2014 Ngày 30 tháng 7 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
16-07-2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
HĐND huyện Ba Tri
08-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND bổ sung giải pháp thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2014. 05
08-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Ba Tri năm 2013. 09
08-07-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2014. 11
HĐND huyện Châu Thành
04-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. 16
04-07-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (giai đoạn đến năm 2030). 22
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
11-07-2014 Nghị quyết số 52/2014/NQ-HĐND về bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. 25
11-07-2014 Nghị quyết số 53/2014/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2014. 30
11-07-2014 Nghị quyết số 54/2014/NQ-HĐND về quyết toán thu, chi ngân sách năm 2013. 37
HĐND thành phố Bến Tre
10-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 2013. 46
10-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND về việc bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2014. 48
10-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2014. 52
10-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh bổ sung giải pháp thực hiện Đề án “Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Tổ nhân dân tự quản”. 61
23,806,380 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner