"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 34 + 35           Năm 2014 Ngày 29 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
08-08-2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND về việc quy định thời gian nộp, xét duyệt và thẩm định báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
22-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2014. 07
22-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013. 12
22-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh danh mục vốn xây dựng cơ bản năm 2014. 20
22-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh danh mục vốn sự nghiệp kinh tế năm 2014. 24
22-07-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND về việc phân bổ nguồn vốn từ tiền sử dụng đất. 27
22-07-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND về việc lập thiết kế, dự toán danh mục các công trình xây dựng năm 2015. 29
22-07-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND về chuyển đổi việc xây dựng bãi rác khu vực xã Hương Mỹ sang đầu tư công nghệ đốt rác cho các xã phía Nam. 31
22-07-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND về việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 33
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
28-07-2014 Quyết định số 1474/QĐ-UBND về việc công bố 11 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre. 37
01-08-2014 Quyết định số 1507/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre. 40
04-08-2014 Quyết định số 1517/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre. 42
04-08-2014 Quyết định số 1518/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bến Tre. 62
04-08-2014 Quyết định số 1519/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Bến Tre. 85
06-08-2014 Quyết định số 1533/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2011 và Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. 106
14-08-2014 Quyết định số 1639/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 108
15-08-2014 Quyết định số 1654/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ 07 thủ tục hành chính lĩnh vực văn phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 109
18-08-2014 Quyết định số 1658/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2011 và Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. 111
18-08-2014 Quyết định số 1673/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chí xét tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bến Tre năm 2014. 113
19-08-2014 Công văn số 3924/UBND-KTN về việc thời gian tạm ngưng vụ nuôi tôm biển năm 2014. 117
23,806,449 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner