"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 37 + 38           Năm 2014 Ngày 10 tháng 10 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
18-09-2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với cơ sở chăn nuôi và trung chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
UBND thành phố Bến Tre
26-09-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí tuyến đường văn minh trên địa bàn thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 15
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
15-09-2014 Quyết định số 1821/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bến Tre. 21
24-09-2014 Quyết định số 1902/QĐ-UBND về việc công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre. 23
16-09-2014 Công văn số 4485/UBND-VHXH về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động của các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. 26
26-09-2014 Công văn số 4687/UBND-TCĐT về việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 28
15-09-2014 Kế hoạch số 4438/KH-UBND truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 31
18-09-2014 Kế hoạch số 4517/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Tỉnh uỷ Bến Tre. 37
19-09-2014 Kế hoạch số 4557/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 43
26-09-2014 Kế hoạch số 4703/KH-UBND trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2015 của tỉnh Bến Tre. 53
29-09-2014 Kế hoạch số 4744/KH-UBND triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Bến Tre. 64
19-09-2014 Hướng dẫn số 4572/HD-BCĐ trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới. 77
26-09-2014 Hướng dẫn số 4708/HD-UBND trình tự, thủ tục đăng ký, xét duyệt, thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu theo chính sách tín dụng của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính Phủ. 107
23,806,204 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner