"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 39 + 40           Năm 2014 Ngày 06 tháng 11 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
07-10-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Bến Tre” giai đoạn 2013-2015. 04
21-10-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định quy trình chuyển đổi hình thức tổ chức quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh. 11
27-10-2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ cây giống, vật nuôi, thuỷ sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 23
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
17-10-2014 Quyết định số 2088/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Bến Tre. 25
20-10-2014 Quyết định số 2108/QĐ-UBND đính chính Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. 27
21-10-2014 Quyết định số 2112/QĐ-UBND về việc công bố 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre. 29
24-10-2014 Quyết định số 2142/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hoá tỉnh. 31
24-10-2014 Quyết định số 2143/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh. 32
31-10-2014 Quyết định số 2196/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản. 45
15-10-2014 Công văn số 5031/UBND-VHXH về việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 47
16-10-2014 Công văn số 5045/UBND-TCĐT về việc cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế. 50
22-10-2014 Công văn số 5142/UBND-KTN về việc tăng cường công tác quản lý nuôi tôm biển trong thời gian tạm ngưng vụ nuôi. 52
16-09-2014 Kế hoạch số 4484/KH-UBND hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2014-2020. 54
30-09-2014 Kế hoạch số 4750/KH-UBND triển khai thực hiện Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng theo Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. 59
30-09-2014 Kế hoạch số 4751/KH-UBND triển khai thực hiện Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp chế biến nông, thuỷ sản theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. 63
30-09-2014 Kế hoạch số 4752/KH-UBND triển khai thực hiện Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp máy nông nghiệp theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. 70
22-10-2014 Kế hoạch số 5151/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành giao thông vận tải phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1210/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. 74
22-10-2014 Kế hoạch số 5152/KH-UBND đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Bến Tre giai đoạn 2014-2020. 82
28-10-2014 Hướng dẫn số 5236/HD-UBND thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 96
23,806,398 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner